NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 100-01/18-01/0022
URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0003
Matulji, 07.01.2019.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11 i 4/18– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme

u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji-Odsjek za proračun i financije, na radno mjesto referent za knjigovodstvo proračunskih prihoda (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Natječaj preuzmite OVDJE.

OBAVIJEST

za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji-Odsjek za proračun i financije na radno mjesto referent za knjigovodstvo proračunskih prihoda.

U „Narodnim novinama“ broj 3. dana 9.01.2019. godine, objavljen je natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji-Odsjek za proračun i financije na radno mjesto referent za knjigovodstvo proračunskih prihoda (1 izvršitelj m/ž).

Posljednji dan za predaju prijava na natječaj pošti, ili izravno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji je 24. siječnja 2019. godine.
Opis poslova radnog mjesta referent za knjigovodstvo proračunskih prihoda:

vodi i ažurira evidenciju obveznika komunalne naknade, ispostavlja račune i uplatnice te knjiži naplatu komunalne naknade, vodi i ažurira evidenciju obveznika komunalnog doprinosa, ispostavlja račune i uplatnice te knjiži naplatu komunalnog doprinosa, vodi upravne postupke, otprema rješenja, postupa po žalbama, vodi knjigu izlaznih računa i analitičko knjigovodstvo kupaca, ispostavlja terećenja, fakturira zakupe, najam i ostale usluge, sastavlja naloge za knjiženje proračunskih prihoda i usklađuje analitičke evidencije sa financijskim knjigovodstvom, brine o pravovremenoj naplati naknada, doprinosa i dugih naknada, sastavlja opomene za nepravodobna plaćanja te ispostavlja i knjiži obračun zateznih kamata za iste, provodi postupak prisilne naplate u skladu sa zakonom te dalje odgovarajuće podatke za utuženje dospjelih potraživanja iz djelokruga rada, priprema podatke za izradu proračuna, statističkih i financijskih izvješća i godišnjeg obračuna proračuna iz djelokruga rada, stručne poslove utvrđivanja i naplate naknade za uređenje voda, pripremanje rješenja i drugih pravnih akata u postupku obračuna i naplate naknade za uređenje voda, pripremanje podataka potrebnih za provođenje postupaka po žalbama i drugim podnescima, pripremanje dokumentacije obrade podataka za pokretanje i vođenje postupka ovrhe prema fizičkim osobama (građanima) i pravnim osobama i obrtnicima, vođenje evidencije obveznika, te druge srodne poslove po nalogu općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika, pročelnika i voditelja odsjeka.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 1,65 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 3.927,52 kuna. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.
Izvori za pripremanje kandidata za provjeru:
– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članci 1. do 6., 18. do 20., 27. do 56. c
– Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17), cijeli tekst
– Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16 i 101/17) cijeli tekst
– Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18) članci 76. do 102.
– Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 56/13, 90/11, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17) članci 13. do 21., članci 69. do 77.
– Statut Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18)
– Odluka o porezima Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 22/01, 50/13 i 16/18),
Web- stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web stranica “Službenih novina Primorsko- goranske županije” je www.sn.pgz.hr .

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj webstranici te na oglasnoj ploči Općine Matulji, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.
U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.
Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirati tijekom natječajnog postupka. Također molimo da se u prijavi navede adresa elektroničke pošte.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu. Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Općine.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: helena.stanic@matulji.hr