JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O AUTOTAKSI PRIJEVOZU

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Matulji, 26.09.2019.

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O AUTOTAKSI PRIJEVOZU

Stupanjem na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu dana 7. svibnja 2018. godine, stavljene su van snage odluke jedinica lokalne samouprave o obavljanju autotaksi prijevoza, pa tako i Odluka o autotaksi prijevozu Općine Matulji (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 16/10).

Dosadašnjom odlukom bila je uređena organizacija i način obavljanja autotaksi prijevoza na području Općine Matulji, autotaksi vozila, autotaksi stajališta i cijena usluge autotaksi prijevoza. Novi Zakon u potpunosti regulira način obavljanja autotaksi prijevoza dok su JLS ovlaštene samo, ako to žele, propisati stajališta za autotaksi i način njihovog korištenja, te visinu naknade za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz (članak 47.stavak 6.).

Tako je člankom 47. Zakona propisano da se autotaksi prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu obavlja se na temelju licencije za autotaksi prijevoz putnika i dozvole za autotaksi prijevoz putnika. Istim člankom nadalje je propisano da pravne i fizičke osobe – obrtnici koji obavljaju autotaksi prijevoz, mogu koristiti stajališta namijenjena za vozila javnog prijevoza i autotaksi stajališta isključivo radi zaustavljanja u svrhu ukrcaja i iskrcaja putnika.

Dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza rješenjem izdaje nadležno upravno tijelo za promet jedinice lokalne samouprave, a pravna ili fizička osoba – obrtnik može dobiti dozvolu više jedinica lokalne samouprave ako zadovoljava sve uvjete propisane ovim Zakonom. Dozvola se izdaje (mora se izdati ako podnositelj urednog zahtjeva ispunjava propisane uvjete) pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku koja ima važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje dozvole izdaje (mora se izdati ako podnositelj urednog zahtjeva ispunjava propisane uvjete = licenciju), u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Dozvola se izdaje na razdoblje od pet godina, a najdulje do dana isteka licencije, a broj dozvola ne može se ograničiti

Naknada za izdavanje dozvole ne može biti viša od jedne desetine prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u pravnim osobama u jedinici lokalne samouprave, za posljednji mjesec za koji su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole.

Ako nadležno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave, ne odluči o zahtjevu u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, po zahtjevu će postupati Ministarstvo, koje će donijeti odgovarajuće rješenje u roku od idućih 15 dana, u kojem slučaju se naknada za izdavanje dozvole iz uplaćuje u korist državnog proračuna Republike Hrvatske.

Ovom odlukom se dakle predlažu lokacije i opremljenost autotaksi stajališta, način njihova korištenja te visina naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza. Što se tiče autotaksi stajališta predlaže se zadržati dosadašnja označena mjesta, s time što bi u slučaju potrebe općinski načelnik mogao odrediti i druge lokacije za autotaksi stajališta.

Također predlažemo da naknada za izdavanje dozvole iznosi 450,00 kuna što je nešto niže od 1/10 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u pravnim osobama u Općini Matulji za 2018.godinu (5.002,73 kn). Naime, u ovome trenutku nije moguće doći do podatka o prosječno isplaćenoj netto plaći u pojedinoj JLS na mjesečnoj razini budući da se ti podaci ne objavljuju. Jedini podatak do kojeg smo uspijeli doći je podatak o prosječno isplaćenoj neto plaći poduzetnika sa područja Općine Matulji u 2018.godini, iako se radi o podatku koji nije javno objavljen već smo ga utvrdili sa portala Poslovna Hrvatska s kojim imamo zaključen ugovor.

Dakle, s obzirom na pretpostavku da se netto plaća neće značajnije mijenjati u narednom razdoblju, a kako bi postupci primjene Zakona bili potpuno jasni osobama koje bi zatražile dozvolu tako i djelatnicima koji će izdavati dozvolu.

Neovisno o toj činjenici, prijedlogom Odluke je predviđena odredba da u slučaju da predviđeni iznos naknade u određenom razdoblju primjene Odluke ipak prijeđe 1/10 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u pravnim osobama u Općini Matulji, u tome bi se slučaju naknada utvrdila u visini 1/10 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u pravnim osobama u Općini Matulji za posljednji mjesec za koji su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole.

Javno savjetovanje otvoreno je od 26.09.2019. u trajanju od 30 dana, odnosno do 28.listopada 2019.godine

Zainteresirani svoje prijedloge i/ili sugestije koji se odnose na prijedlog ove Odluke poslati poštom ili na e mail adresu: danijel.jerman@matulji.hr

 

U nastavku se nalazi:

 • Nacrt Odluke o autotaksi prijevozu
 • Obrazac sudjelovanja na javnom savjetovanju

Pročelnik

Danijel Jerman

_______________________________________________________________________________________NACRT ODLUKE

 

Na temelju članka 47. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine“ Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09,  8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18 ), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj _________ 2019. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o autotaksi prijevozu

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se lokacije i opremljenost autotaksi stajališta, način njihova korištenja te visina naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza.

 

Članak 2.

 • Autotaksi stajališta su određena i uređena mjesta na kojima stoje autotaksi vozila i primaju putnike.
 • Autotaksi stajališta na području Općine Matulji jesu:
 • Matulji, Trg M.Tita, (ispred kbr. 3) – 1 mjesto
 • Matulji, Ulica Vladimira Nazora – uz zgradu željezničke stanice kolodvora – 1 mjesto
 • U slučaju potrebe općinski načelnik može odrediti i druge lokacije za autotaksi stajališta.

 

Članak 3.

 • Autotaksi stajalište obilježava se vidno istaknutom oznakom na kolniku te odgovarajućim prometnim znakom.
 • Troškove uređivanja, održavanja i označavanja autotaksi stajališta na javnim površinama snosi Općina Matulji.

 

Članak 4.

 • Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više vozila nego što ima obilježenih mjesta za vozila.
 • Na autotaksi stajalištu ne smiju parkirati druga vozila.

 

Članak 5.

 • Naknada za izdavanje dozvole utvrđuje se u visini od 450,00 kuna.
 • U slučaju da u mjesecu u kojem se donosi rješenje kojim se izdaje dozvola iznos iz stavka 1.ovog članka prelazi jednu desetinu prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u pravnim osobama u Općini Matulji, za posljednji mjesec za koji su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole, naknada za izdavanje dozvole iznosi jednu desetinu prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u pravnim osobama u Općini Matulji za posljednji mjesec za koji su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole.

 

Članak 6.

Rješenje kojim se izdaje dozvola za autotaksi prijevoz putnika donosi jedinstveni upravni odjel.

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama PGŽ.

 

KLASA:__________________

UR.BROJ:_________________

U Matuljima ___________

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

         Predsjednik
Darjan Buković, bacc. oec.

OBRAZAC PREUZMITE OVDJE.