JAVNI POZIV: OPĆINA MATULJI ZAPOČINJE S POSTUPKOM EVIDENTIRANJA NERAZVRSTANE CESTE NAZIVA NC12612 MUČIĆI – RADNA ZONA U K.O. PUŽI

Temeljem čl. 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), te čl. 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18), Općina Matulji objavljuje:

JAVNI POZIV

Općina Matulji, Trg Maršala Tita 11, Matulji, 51211 Matulji, OIB 23730024333, započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste naziva  NC12612 Mučići – Radna zona  u k.o. Puži .

Ovim putem obavještavamo nositelje stvarnih prava na predmetnim nekretninama i nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će geodetska tvrtka Nekretnine d.o.o., Mažeri 11, 51221 Kostrena, odgovorna osoba Sandro  Viškanić, dipl. ing. geod, broj upisa u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije 719.

Općina Matulji započeti će obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta 26. lipnja 2020. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Sandra Viškanića, dipl. ing. geod. koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste i zatražiti dodatna pojašnjenja, dana 09. srpnja 2020. godine (četvrtak) u vremenu od 13,00 do 15,00 sati u ulaznom holu sportske dvorane Matulji.

Telefon za kontakt: 051/312-160, 091/2312160 .

 

OPĆINA MATULJI

 

KLASA: 363-02/20-01/0007

URBROJ 2156-04-03-01-20-1