Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti

Općina Matulji nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice Općine Matulji koje se nalazi na internetskoj adresi www.matulji.hr

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice su djelomično, u većoj mjeri usklađene sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske.

U nastavku se daje obrazloženje za dio mrežnih stranica koji nije usklađen s odredbama Zakona (sadržaj nije pristupačan) i/ili na koji se odnose iznimke propisane Zakonom.

Nepristupačan sadržaj

1. Neusklađenosti sa Zakonom
• Na nekim stranicama ne može se programski odrediti struktura teksta i točan redoslijed čitanja, što otežava mogućnost čitanja stranica s pomoćnim tehnologijama.
• Pojedine slike, grafikoni i dijagrami ne sadrže <alt> atribute
• Video zapisi nemaju podnaslove na hrvatskom jeziku
• pojedine stranice nemaju strukturalne elemente iz HTML5 standarda (header, footer, nav, section, article, aside) umjesto div elemenata
• na pojedinim mjestima u tekstu ne koriste se strong i em elementi za naglašavanje
• Dokumenti objavljeni u obliku PDF datoteka nisu potpuno pristupačni, npr. u pogledu kontrasta i upotrebe boja i strukture teksta. U PDF datotekama koje su dobivene skeniranjem otežana je ili nedostaje mogućnost čitanja s pomoćnim tehnologijama.

2. Nerazmjerno opterećenje
• Za sve neusklađenosti navedene pod točkom 1. Općina Matulji se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

3. Sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva
• U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2018. Općina Matulji kvalificira kao arhivu te su one izuzete od primjene Zakona.

• U skladu s člankom 3. Zakona, medijski sadržaji u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljeni prije 23. rujna 2020 izuzeti su od primjene Zakona.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 28. listopada 2020. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Matulji.

Izjava će se redovito revidirati po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Općina Matulji korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: opcina.matulji@matulji.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.