Dopuna dnevnog reda 23. Sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji

sjednica_vijecaREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/15-01/8
URBROJ: 2156-04-01-15-2
Matulji, 21.09.2015.

Na temelju članka 64. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 38/09, 16/13, 8/14 i 22/14-pročišćeni tekst) predlažem Dopunu dnevnog reda 23. Sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji koja će se održati dana 24. rujna 2015. u 17.00 sati u Vijećnici Općine Matulji.

Iza točke 4. Dnevnog reda dodaje se nova točka 5. koja glasi:

„5. Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Matulji“

Prilozi: Dopunu materijala preuzmite na ovom linku

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Matulji
Slobodan Juračić