21. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/15-01/5
URBROJ: 2156-04-01-15-1
Matulji, 01. lipnja 2015.

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09, 38/09, 8/13,17/14 i 29/14).

S  a  z  i  v  a  m

21. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana 11. lipnja2015. god. (četvrtak) s početkom  u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i    r e d:

1. Izvješće o sigurnosnoj situaciji na području Općine Matulji za 2014. godinu
I z v j e s t i t e lj: Načelnik Policijske postaje Opatija mr.sc. Damir Brnas

2. Odluka o donošenju Revizije procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Matulji
I z v j e s t i t e lj i:  Zamjenik Općinskog načelnika Alen Ružić i predstavnice izrađivača Procjene Danijela Krajina, dipl.ing.biol.-ekol. i Ivana Dubovečak, dipl.ing.biol.-ekol.

3. Donošenje Odluke u imovinsko-pravnom predmetu Ivan Ružić- otkup zemljišta u k.o. Puži
I z v j e s t i t e lj: Denis Požar,Predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene odnose i imovinsko-pravna pitanja Općinskog Vijeća Općine Matulji

4.         Prijedlozi za imenovanje sudaca porotnika:
a) Općinskog suda u Rijeci
b) Županijskog suda u Rijeci
I z v j e s t i t e lj: Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Općinskog Vijeća Općine Matulji Alfredo Rabak

5. Donošenje odluke o:
a) razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za komunalno gospodarstvo Općinskog Vijeća Općine Matulji
b) imenovanju predsjednika Odbora za međunarodna, međužupanijska, međugradska i međuopćinska pitanja Općinskog Vijeća Općine Matulji
c) razrješenju imenovanju predsjednika Odbora za sport i tehničku kulturu Općinskog Vijeća Općine Matulji
I z v j e s t i t e lj: Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Općinskog Vijeća Općine Matulji Alfredo Rabak

6.            Donošenje I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
I z v j e s t i t e lj:Zamjenik Općinskog načelnika Alen Ružić

7. Donošenje I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
I z v j e s t i t e lj:Zamjenik Općinskog načelnika Alen Ružić

8. Donošenje I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2015. godinu i projekcija za 2016.-2017. godinu.
I z v j e s t i t e lj:  Općinski načelnik Mario Ćiković

9. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2015. godinu
I z v j e s t i t e lj:  Općinski načelnik Mario Ćiković

10. Informacija o utrošku Proračunske zalihe u Proračunu Općine Matulji za 2015. godinu za period od 01.04.2015. do 31.05.2015.
I z v j e s t i t e lj:  Općinski načelnik Mario Ćiković

11. Donošenje Odluke o kupnji zemljišta u k.o. Matulji
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković

12 Donošenje Odluke o izradi strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2015.-2020. godine
I z v j e s t i t e lj:  Općinski načelnik Mario Ćiković

13. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 10 POSLOVNE ZONE JURDANI (K4-DIO)
I z v j e s t i t e lj i: Općinski načelnik Mario Ćiković, viši referent za prostorno uređenje Smiljana Veselinović i predstavnik izrađivača plana mr.sc. Maja Matulja d.i.a.

Napomena: Vijećnicima je uz točku 2. predloženog dnevnog reda dostavljen cjelokupni materijal na CD-u. Materijali uz točku 4. i 5. predloženog dnevnog reda dostavit će vam se na sjednici Općinskog vijeća Općine Matulji nakon što Odbor za izbor i imenovanje Općinskog Vijeća Općine Matulji utvrdi prijedloge za razrješenja i imenovanja.

Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj dolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274-114.

zip Kompletne materijale preuzmite na ovom linku…

Predsjednik

Općinskog vijeća

Slobodan Juračić