PRIJAVA UMIROVLJENIKA ZA USKRSNICE

Uoči Uskrsa, Općina Matulji podijelit će pomoć u visini od 40 eura umirovljenicima s najnižim mirovinama.

Pravo na uskrsnicu imaju umirovljenici s prebivalištem na području Općine Matulji čija mirovina ne prelazi 332,00 eura mjesečno kao i osobe starije od 65 godina bez prihoda ili sa prihodima manjim od 332,00 eura mjesečno.

Zahtjevi za uskrsnicu predaju se poštom, osobno u pisarnici Općine Matulji ili na e-mail: opcina.matulji@matulji.hr do 27. ožujka 2023. godine.

Uz zahtjev se prilaže potvrda o iznosu mirovine za prethodni mjesec te potvrda banke o broju IBAN-a ili preslika kartice računa ako je to za stranku prihvatljivo (ukoliko podatak o broju računa nije vidljiv na potvrdi o iznosu mirovine).

Uskrsnice će se isplaćivati na račun korisnika. Za informacije korisnici se mogu obratiti na broj telefona 051/ 401-468.

OBRAZAC ZA PRIJAVU…