POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA ZA VRIJEME ODRŽAVANJA ZVONČARSKE SMOTRE DANA 22.02.2020.GODINE

OPĆINA MATULJI
JEDNISTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 335-02/20-01/0005
URBROJ: 2156-04-01/02-01/20-1
Matulji, 04.02.2020.godine

PREDMET: Poziv za dostavu ponude za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja Zvončarske smotre dana 22.02.2020.godine
Općina Matulji kao organizator poziva zainteresirane gospodarske subjekte registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na dostavu ponude za pružanje ugostiteljskih usluga dana 22.02.2020.godine u sklopu Zvončarske smotre.
Ugostiteljske usluge pružati će se u šatoru koji će biti postavljen na parkiralištu ispred trgovine Konzum u Matuljima.
Vrijeme pružanja ugostiteljskih usluga je od 13.00 do 24.00 sata unutar šatora.
Ponuditelj se obvezuje o svom trošku:
– osigurati postavu dva šanka za pružanje ugostiteljskih usluga najkasnije dana 21.02.2020. do 16.00 sati kao i demontažu te odvoz najkasnije 23.02.2020. u 10.00 sati.
– pružati ugostiteljske usluge za čitavo vrijeme trajanja manifestacije
– organizirati prigodan program minimalno u trajanju od 18.00 do 24.00 sata
– prijaviti nadležnoj policijskoj postaji javno okupljanje za odvijanje programa za vrijeme od 18.00 sati nadalje
– organizirati zaštitarsku službu za vrijeme od 18.00 sati
Za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ne plaća se naknada.
Ponuda treba uključivati sljedeće dokumente:

  1. Zahtjev za pružanje ugostiteljskih usluga
  2. Program manifestacije s detaljnim popisom i opisom događanja uključujući i naziv glazbenih izvođača
  3. Preslika ili izvornik iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta kojim ponuditelj dokazuje upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta, iz kojeg je razvidno da je ponuditelj registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

Ponuda mora biti osobno ili poštom dostavljena u pisarnicu Općine Matulji do 12.02.2020.godine u 12.00 sati..
Ponuda, s dokumentima koji se dostavljaju uz ponudu, predaje se u zatvorenoj omotnici s naznačenom adresom: Općina Matulji, Trg M. Tita 11, Matulji, i s naznakom »Ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga na Zvončarskoj smotri 2020.«.
Najpovoljnija ponuda odabrati će između pristiglih potpunih zahtjeva uzimajući u obzir:

  • Kvalitetu programa
  • Usklađenost sa dijelom programa koji organizira Općina Matulji

OPĆINA MATULJI