OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME- REFERENT- KOMUNALNI REDAR

obavijest_matuljiDatum:01.06.2016.
U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Općinu Matulji na radno mjesto referent- komunalni redar (1 izvršitelja, m/ž), na određeno vrijeme od 12 mjeseci.
Posljednji dan za predaju prijava na oglas pošti ili izravno u pisarnicu Općine Matulji je srijeda 08. lipnja 2016.godine.
ISPRAVAK OGLASA ZA NATJEČAJ ZA KOMUNALNOG REDARA (kliknite za više)

Opis poslova radnog mjesta referent- komunalni redar:

Nadzire primjenu propisa iz nadležnosti komunalnog redarstva i dimnjačarskih poslova,vrši nadzor nad upravljanjem i održavanjem objekata javne i dekorativne rasvjete,organizira provođenja mjera deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije,podnosi zahtjeve za pokretanje prrekršajnih i drugih postupaka i poduzima druge propisane mjere za otklanjanje uočenih protupravnosti.Vodi radove na proširenju i interpolaciji javne rasvjete.Nadzire autotaksi prijevoz.Brine o tekućem održavanju poslovnih prostora na području Općine Matulji,brine o održavanju javnih i zelenih površina,vodi upravni postupak i donosi rješenje u predmetima vezanim uz provedbu komunalnog reda,vrši nadzor nad upravljanjem i održavanjem groblja i spomenika,vrši nad nerazvrstanim cestama te obavlja i druge srodne poslove po nalogu općinskog načelnika,pročelnika i voditelja odsjeka.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 0,95 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 5.108,84 kuna. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

 
Izvori za pripremanje kandidata za provjeru:
– Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) članci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c
– Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) članci 79.-82., članci 96.-121.
– Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14)- članak 3. i članci 16.-18.
– Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)- članak 2. i članci 42.- 60.
– Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13 i 157/13)- članak 5., članci 31.- 34., 41.- 43., članak 239. i članak 245.
– Odluka o komunalnom redu (SN PGŽ br. 9/12,cijeli tekst)
-Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji(SN P-GŽ 5/11 i 22/14, cijeli teskt)
– Odluka o upravljanju grobljima (SN P-GŽ 17/99)
-Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Matulji (SN P-GŽ 32/14, cijeli tekst)
 
Web- stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web stranica “Službenih novina Primorsko- goranske županije” je www.sn.pgz.hr
Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web- stranici te na oglasnoj ploči Općine Matulji, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.
U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.  
Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka. Također molimo da se u prijavi navede adresa elektroničke pošte.
Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.
Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Općine.
Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: biserka.gadzo@matulji.hr
Detalje oglasa možete preuzeti ovdje