OBAVIJEST O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MATULJA

obavijest_matuljiREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
Klasa:350-01/16- 01/4
Ur.broj: 2156-04- 01-16- 2
Matulji, 20.lipnja 2016.
Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji kao Nositelj izrade temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“ br. 153/13), daje OBAVIJEST O IZRADI II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MATULJI
Temeljem Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja („Službene novine Primorsko-goranske županije br.13/16) započeta je izrada II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulja. O prijedlogu Plana provest će se javna rasprava, čiji će datum, mjesto i vrijeme održavanja biti objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja.
Detaljne obavijesti o tijeku izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Matulja mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji, Trg m.Tita 11, telefon 051 401-465, ili putem maila:opcina.matulji@ri.htnet.hr.
Odluku o izradi možete preuzeti na ovom linku
OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL