NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

natjecajREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13), u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/2009,153/2009,90/2010), Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje,

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

PRODAJA NEKRETNINA

1.) z.č. 4629/2 dvorište od 39 m2 k.o. Puži (radi formiranja zemljišta za redovnu upotrebu zgrade na grč.45 k.o. Puži)

– početna cijena 15,00 €/m2

– jamčevina 450,00 kn

2.) z.č. 4629/3 dvorište od 10 m2 k.o. Puži(radi formiranja zemljišta za redovnu upotrebu zgrade na grč.44/1)

– početna cijena 15 €/m2

– jamčevina 120,00 kn

3.) z.č 2887/3 izgrađeno zemljište od 15 m2 i z.č. 2887/4 izgrađeno zemljište od 6 m2 k.o. Kućeli ( u korist vlasnika grč.19/1 i grč.19/2 , radi legalizacije postojećeg objekta)

  • početna cijena 19,00 €/m2

  • jamčevina 270,00 kn

Ponude za sudjelovanje u natječaju moraju sadržavati:

    1. Pismenu ponudu s preslikom osobne iskaznice ili presliku registracije,

    2. Dokaz o redovitom podmirenju svih obveza prema Općini Matulji za proteklo razdoblje.

    3. Dokaz o uplati jamčevine za nekretninu

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun HR8124020061826100006 Erste bank,sa pozivom na broj 68 7706 – OIB.

Nepotpune ponude neće se razmatrati.

Pravni interes za nekretnine koje su predmet otkupa pod 1.,2.,3. dokazuje se vlasničkim listom.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u “Novom listu”.

Pismene ponude predaju se na adresu: Općina Matulji, Trg M. Tita 11, 51 211 Matulji u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA ZA NATJEČAJ ZA NEKRETNINE – NE OTVARAJ”.

Otvaranje ponuda održati će se dana 23.lipnja 2016.g. u vijećnici Općine Matulji, s početkom u 13,00 sati.

Općina Matulji

Općinski načelnik

Mario Ćiković