JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH I POČASNIH PRIZNANJA OPĆINE MATULJI ZA 2024. GOD.

Na temelju članka 22. Odluke o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br.35/2017, 26/21 i 40/23), Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji objavljuje

J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU
JAVNIH I POČASNIH PRIZNANJA OPĆINE MATULJI ZA 2024. GODINU

I

1. GODIŠNJA NAGRADA OPĆINE MATULJI dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, športa, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih javnih djelatnosti od posebnog značaja za Općinu Matulji.

2. GRB OPĆINE MATULJI dodjeljuje se građanima Republike Hrvatske ili stranim državljanima koji su svojim radom, znanstvenim, političkim ili vjerskim djelovanjem značajno pridonijeli napretku i ugledu Općine.

3. POVELJA POČASNOG GRAĐANINA OPĆINE MATULJI Počasnim građaninom Općine može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom, znanstvenim, političkim ili vjerskim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretku čovječanstva. Počasnim građaninom Općine Matulji ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine.

II

Prijedlog za dodjelu javnih i počasnih priznanja iz točke I. ovog Javnog poziva mogu dati:

– udruge građana sa sjedištem na području Općine Matulji

– grupa od najmanje 10 građana s prebivalištem na području Općine Matulji

– pravne osobe koje imaju sjedište na području Općine Matulji

– udruženja pravnih osoba ili obrta te udruge građana koje imaju sjedište na području Primorsko-

goranske županije, a koje svojim aktivnostima djeluju i na području Općine Matulji

III

Prijedlog za dodjelu javnih i počasnih priznanja mora sadržavati:

– ime i prezime, odnosno naziv predlagatelja

– prebivalište, odnosno sjedište predlagatelja

– ime i prezime, odnosno naziv osobe koja se predlaže za javno priznanje

– vrstu priznanja i područje za koje se predlaže

– životopis kandidata do jedne stranice

– obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja do dvije stranice.

Na zahtjev Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Matulji podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

IV

Prijedlozi za dodjelu priznanja s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili predaju osobno u zatvorenoj koverti na adresu OPĆINA MATULJI, Matulji, Trg M. Tita 11, s naznakom «JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH I POČASNIH PRIZNANJA OPĆINE MATULJI ZA 2024. g.– NE OTVARATI». Rok za podnošenje prijedloga ističe 5. siječnja 2024. godine. Prijedlozi koji se ne dostave do 5. siječnja 2024. god, odnosno koji na omotnici imaju žig pošte s kasnijim datumom, ne uzimaju se u razmatranje.

KLASA: 061-01/23-01/0002
URBROJ: 2170-27-03-01/1-23-0001

Matulji, 04.12.2023.

PROČELNICA
Irena Gauš v.r.