JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI U DRUŠTVENOM DOMU HANGAR U MATULJIMA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 372-03/20-01/0015
URBROJ: 2156/04-01-3-2-02-20-0002
Matulji, 17.02.2020.

Obavijest

Općinski načelnik Općine Matulji sukladno članku 4. stavku 1. točke 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/13, 17/14 i 8/19) raspisao je dana 17.02.2020. godine Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Matulji u Društvenom domu Hangar u Matuljima, 43.Istarske divizije 10, Matulji, površine 100,00 m2.
Namjena poslovnog prostora: djelatnost pripreme i usluživanja hrane (NKD 1)
Cjeloviti tekst natječaja objavljen je na web stranici Općine Matulji www.matulji.hr
Rok za dostavu prijava na natječaj je 4.3.2020. godine do 10:00 sati.
KOMPLETAN NATJEČAJ PREUZMITE OVDJE. – LINK
Općina Matulji
Općinski načelnik
Mario Ćiković