JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 10 POSLOVNE ZONE JURDANI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
KLASA:350-01/11-01/27
UR.BROJ.:2156-04-01-15-26
U Matuljima, 23.01.2015.
Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) i članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Matulji (KLASA:350-01/11-01/27 URBROJ: 2156-04-01-15-25 od 23.siječnja 2015.godine), Općinski načelnik kao  nositelj izrade dokumenta prostornog uređenja za Općinu Matulji objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 10

POSLOVNE ZONE JURDANI (K 4) – DIO

1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 10 Poslovne zone Jurdani  (K 4) – dio  (u daljnjem tekstu Prijedlog Plana).
2. Prijedlog Plana utvrdio je Općinski načelnik Općine Matulji zaključkom KLASA:350-01/11-01/27 URBROJ: 2156-04-01-15-25 od 23.siječnja 2015.godine.
3. Javna rasprava o Prijedlogu Plana provest će se u razdoblju od 03.veljače 2015. do  04.ožujka 2015.godine.
4. Javni uvid u izloženi Prijedlog Plana moguć je svakim radnim danom od 12-15 sati u vijećnici Općine Matulji, Matulji, Trg m.Tita 11.
5. Javno izlaganje  Prijedloga Plana održat će se dana 19.veljače 2015. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Matulji.
6. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti upisom u knjigu primjedbi i prijedloga koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana u vijećnici Općine Matulji, u pisanom obliku dostaviti nositelju izrade Plana, na adresu Općina Matulji, Trg m. Tita 11, 51211 Matulji, iznijeti usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, zaključno sa 04.ožujka 2015.godine.
7. Ako u roku određenom u objavi javne rasprave nadležna tijela ne dostave pisano očitovanje na Prijedlog Plana, smatra se da nemaju primjedbi.
8. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani sa imenom, prezimenom i adresom podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
zipUPU Jurdani prijedlog plana

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE MATULJI
Mario Ćiković v.r.