41. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI,

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/21-01/0006
URBROJ. 2156-04-01-01/21-0002

U Matuljima 17.ožujka 2021.godine

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18 i 6/21),

S a z i v a m

41. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 30. ožujka 2021. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima uz poštivanje preporuka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo te Stožera civilne zaštite.

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

 1. Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka (Secap) Općine Matulji

Izvjestitelji: Predstavnik izrađivača Regionalna energetska agencija Sjever i Viša savjetnica za gospodarstvo i EU fondove Astra Gašparini

 1. Zaključak o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju

Izvjestitelji: Viša savjetnica za gospodarstvo i EU fondove Astra Gašparini, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

 1. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2020.godinu

Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

 1. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.godinu

Izvjestitelj: Voditelj odsjeka za komunalni sustav i prostorno planiranje Ronald Puharić

 1. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu

Izvjestitelj: Voditelj odsjeka za komunalni sustav i prostorno planiranje Ronald Puharić

 1. Odluka o rasporedu rezultata poslovanja za 2020.godinu

Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

 1. I. Izmjene Proračuna Općine Matulji za 2021.godinu

Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

 1. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.godinu

Izvjestitelj: Voditelj odsjeka za komunalni sustav i prostorno planiranje Ronald Puharić

 1. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu

Izvjestitelj: Voditelj odsjeka za komunalni sustav i prostorno planiranje Ronald Puharić

 1. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Matulji za razdoblje 2021. do 2023.godine

Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

 1. Odluka o zaduženju

Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

 1. Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji

Izvjestitelj: Savjetnica za komunalni sustav i prostorno uređenje Smiljana Veselinović

 1. Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 1 Matulji

Izvjestitelj: Savjetnica za komunalni sustav i prostorno uređenje Smiljana Veselinović

 1. Odluka o socijalnoj skrbi

Izvjestitelj: Zamjenica općinskog načelnika Eni Šebalj i Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

 1. Odluka o komunalnom redu

Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

 1. Odluka o službenoj iskaznici i službenoj odori komunalnog redara Općine Matulji

Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

 1. Odluka o prodaji nekretnina z.č. 152, K.O. Matulji i z.č. 153/1, K.O. Matulji

Izvjestitelj: Voditeljica odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

 1. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na z.č. 4697/2 K.O. Puži

Izvjestitelji: Predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko pravna pitanja Vedran Kinkela, Voditeljica odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

 1. Odluka o davanju suglasnosti za cijepanje z.č. 429/1, K.O. Bregi

Izvjestitelji: Predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko pravna pitanja Vedran Kinkela, Voditeljica odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

 1. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine z.č. 2233 i 2254, K.O. Matulji

Izvjestitelj: Voditeljica odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

 1. Odluka o raspolaganju dijelom nekretnine oznake z.č. 1392/2, K.O. Matulji

Izvjestitelji: Predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko pravna pitanja Vedran Kinkela Voditeljica odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

 1. Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020.

Izvjestitelj: Zamjenik općinskog načelnika Bruno Frlan

 1. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021.godinu sa analizom stanja sustava civilne zaštite u 2020.godini

Izvjestitelj: Zamjenik općinskog načelnika Bruno Frlan

S obzirom da je otvaranje ponuda za prodaju nekretnina pod točkom 17. predviđeno 17.3.2021.godine materijali za tu točku biti će dostavljane odmah nakon pregleda ponuda.

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 29.ožujka 2021.godine.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

MATERIJALE ZA SJEDNICU PREUZMITE OVDJE. – link

_____________

Prijedlog Dopune dnevnog reda 41.sjednice vijeća s materijalima uz točke koje se uvrštavaju u Dnevni red – link

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc. oec. v.r