4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća

KLASA: 021-05/21-01/0029
URBROJ. 2156-04-01-01/21-0001

U Matuljima 13.prosinca 2021.godine

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18, 6/21 i 23/21),

S a z i v a m

4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 23. prosinca 2021. godine (četvrtak) s početkom u 17.00 sati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima.

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:
1. Proračun Općine Matulji za 2022.godinu te Projekcije za 2023. i 2024.godinu
Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2022.godinu
Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
3. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022.godinu
Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditelj odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje Ronald Puharić, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.godinu
Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela, Voditelj odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje Ronald Puharić, Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
5. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.godinu
Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
6. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022.godinu
Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama
Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja
Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman, direktor KD Komunalac d.o.o.,
Ervino Mrak
9. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 01.09. do 30.11.2021.godine
Izvjestitelj: Općinski načelnik Vedran Kinkela
Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 22.prosinca 2021.godine.
Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 22.prosinca 2021.godine.

Kompletne materijale preuzmite OVDJE.
Dopunjeni materijal za sjednicu preuzmite OVJDE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Slobodan Juračić