4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/16-01/5
URBROJ: 2156-04-01-16-1
Matulji, 8. srpnja 2016.

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09, 38/09, 8/13,17/14 i 29/14)

S a z i v a m

4. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana 19. srpnja 2016. god.(utorak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i  r e d:

1. Donošenje Zaključka o usvajanju prijedloga Strateškog razvojnog programa Općine Matulji za razdoblje od 2016. do 2020.godine.

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i voditeljica projekta, dr.sc. Danijela Sokolić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2. Donošenje zaključka o usvajanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Općine Matulji (SEAP)

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i voditeljica projekta Sanda Hunjak, Rea Kvarner

3. Donošenje prijedloga Odluke o izmjenama Društvenog ugovora društva „Nova Liburnija d.o.o.

Opatija“

a)Donošenje odluke o spajanju poslovnih udjela društva

b) Donošenje zaključka o davanju ovlaštenju Općinskom načelniku da na Skupštini društva „Nova Liburnija d.o.o. Opatija“ glasa za prijedloge odluke o spajanju poslovnih udjela društva „Nova Liburnija d.o.o. Opatija“ i odluke o smanjenju temeljnog kapitala društva „Nova Liburnija d.o.o. Opatija“

Izvjestitelj: direktor društva „Nova Liburnija d.o.o. Opatija“ Danijel Jerman

4. a) Izvješće o poslovanju društva „Liburnijske vode d.o.o. Ičići“ za 2015.godinu

Izvijestitelj: direktor društva „Liburnijske vode d.o.o.Ičići “ Ervino Mrak

b) Informacija u vezi Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Liburnijske

rivijere donesene na Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije

Izvjestitelji: Direktor društva „Liburnijske vode d.o.o. Ičići“ Ervino Mrak i Ivora Hruščev
dipl.iur. rukovoditeljica pravne službe – Komunalac d.o.o. Jurdani
c) Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Matulji
Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i direktor društva „Liburnijske
vode d.o.o.Ičići “ Ervino Mrak
5. Donošenje odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 14 poslovne zone
Miklavija (K8)

Izvjestitelj: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i viši stručni referent za prostorno

planiranje Smiljana Veselinović

6. Donošenje Odluke o pristupanju Općine Matulji vlasničkoj strukturi KD. Autotrolej doo.

Rijeka – pismo namjere

Izvijestitelj: Zamjenik općinskog načelnika Općine Matulji Vedran Kinkela

7. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova komunalnih djelatnosti:

a)održavanja javnih površina-održavanje javnih zelenih površina

Izvjestitelj: Voditeljica odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira vrh

b)održavanja javne rasvjete-poslovi održavanja objekata i uređaja

Izvjestitelj: Viši savjetnik za pravna pitanja u Jedinstvenom upravnom odjelu,Tihana Prošenski

8. Donošenje Odluke o stjecanju prava vlasništva na nekretninama u k.o. Jurdani

Izvjestitelj: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković

9. Donošenje Odluke o imovinsko pravnom predmetu Turković Danijel –otkup zemljišta u k.o. Puži

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković

10. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora Rupa,Lipa i Mune

Ivjestitelj: Pročelnica Jedinstvenog uprovnog odjela Biserka Gadžo

11. Donošenje rješenja o Izmjeni i dopuni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za sport i tehničku kulturu Općinskog vijeća Općine Matulji

Izvjestitelj: Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Biserka Gadžo

Napomena: materijali pod točkom 7 a) i 7.b) predloženog dnevnog reda dostaviti će se svim vijećnicima Općinskog vijeća naknadno po otvaranju ponuda.

Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj nedolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274-114.

Materijale za 4. Sjednicu vijeća možete preuzeti na ovom linku.

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Matulji

Mladen Prenc dr.med.