36. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća
KLASA: 021-05/20-01/0009
URBROJ. 2156-04-01-01-20-0002
U Matuljima 09.10.2020.godine
Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18),

 

S a z i v a m

 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 20. listopada 2020. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima uz poštivanje preporuka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo te Stožera civilne zaštite.

U slučaju da okupljanje ne bi bilo dozvoljeno sjednica će se održati elektronskim putem, na način kako su održane prethodne sjednice, o čemu će vijećnici biti pravodobno izviješteni.


Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:
 

 1. Odluka o davanju odobrenja na nacrt ugovora o koncesiji i objavi obavijesti namjere davanja koncesije za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti usluge parkiranja u javnoj garaži školske sportske dvorane Matulji

Izvjestitelji: predsjednik stručnog povjerenstva za koncesiju Bruno Frlan, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman, te izrađivači Analize za dodjelu koncesije
 

 1. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2020.godine

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković
 

 1. Izmjene Proračuna Općine Matulji za 2020.godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković i Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
 

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zaduženju Općine Matulji KLASA: 401-01/19-01/0074, URBROJ: 2156/04-01-3-3-05-39-od 18. lipnja 2019.godine

Izvjestitelj: Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
 

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2020.godinu

Izvjestitelj: Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
 

 1. Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu

Izvjestitelji: Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela
Danijel Jerman
 

 1. Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Matulji za 2020. godinu

Izvjestitelji: Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
 

 1. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.godinu

Izvjestitelji: Voditelj odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje Ronald Puharić i Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
 

 1. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu

Izvjestitelji: Voditelj odsjeka za komunalni sustav i prostorno uređenje Ronald Puharić i              Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
 

 1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Matulji za razdoblje 2020.-2022.godine

Izvjestitelji: Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
 

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković i Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
 

 1. Izvješće o provedenom natječaju za prodaju nekretnine oznake k.č. 152 i k.č. 153/1, K.O. Matulji

Izvjestitelj: Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh
 

 1. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine oznake z.č. 2233 K.O. Matulji

Izvjestitelj: Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh
 

 1. Izvješće o utrošku sredstava tekuće proračunske rezerve srpanj-rujan

Izvjestitelj: Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman
 
Sjednica se planira održati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima uz poštivanje preporuka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo te Stožera civilne zaštite. U slučaju da okupljanje ne bi bilo dozvoljeno sjednica će se održati elektronskim putem, na način kako su održane prethodne sjednice.
 
Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 19. listopada 2020.godine.
 
Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.
Materijal za sjednicu preuzmite OVDJE.
Dopunu dnevnog reda 36.sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji preuzmite OVDJE.

Donesene odluke preuzmite OVDJE.
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković,bacc.oec.v.r