23. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/15-01/8
URBROJ: 2156-04-01-15-1
Matulji, 14. rujna 2015.
Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09, 38/09, 8/13,17/14 i 29/14)

S  a  z  i  v  a  m

    23. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana 24. rujna 2015. god. (četvrtak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.
Za sjednicu predlažem slijedeći:
D n e v n i    r e d:
Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2015. god.
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković.
Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Matulji od 01. 01. 2015. – 30. 06. 2015.
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.
I z v j e s t i t e lj:  Općinski načelnik Mario Ćiković
Donošenje Odluke u imovinsko-pravnom predmetu Mohorić Karin – otkup zemljišta u k.o. Kućeli.
I z v j e s t i t e lj: predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Matulji, Denis Požar.
Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj nedolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274-114.

zip23. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI (materijale preuzmite klikom na link)

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slobodan Juračić