17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:   021-05/18-01/0010 
URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0003 
Matulji, 21.09.2018 
Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene narodne novine Primorsko goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 7/18)

Sazivam

  1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 02. listopada 2018. godine (utorak) s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Matulji. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI  RED:


 

  1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2018. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i voditeljica Odsjeka za proračun i financije Helena Stanić
 

  1. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Izvjestitelj: zamjenik Općinskog načelnika Bruno Frlan
 

  1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Izvjestiteljica: zamjenica Općinskog načelnika Eni Šebalj
 

  1. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Matulji 2019.-2022. godine

Izvjestitelj: zamjenik Općinskog načelnika Bruno Frlan

  1. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Matulji

Izvjestitelj: zamjenik Općinskog načelnika Bruno Frlan
 

  1. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Matulji za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine

Izvjestitelj: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković
 

  1. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Matulji

Izvjestiteljica: pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Biserka Gadžo
 

  1. Realizacija Odluke o prodaji dijela z.č. 873/1 zk.ul. 423, u k.o. Matulji donesene na 15. sjednici Općinskog vijeća dana 26. srpnja 2018. g.

Izvjestiteljica: voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu  Ljubomira Vrh
Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj nedolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274/114.
Kompletne materijale za sjednicu preuzmite ovdje.
 

 Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc.oec.,v.r.