11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/22-01/0008
URBROJ: 2170-27-01/1-22-0001
Matulji, 21.07.2022.

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18, 6/21 i 23/21),

S a z i v a m

11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 03.08.2022. godine (srijeda) s početkom u 17.00 sati u vijećnici Općine Matulji

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

1. Izvješće o stanju u prostoru Općine Matulji za razdoblje 2004.-2020. godine
Izvjestitelji: Ana Brusić Batistić, Urbanistički studio Rijeka d.o.o. izrađivač Izvješća i v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović

2. Izvješće o o stanju sigurnosti na području Općine Matulji
Izvjestitelj: Načelnik Policijske postaje Opatija

3. Izvješća o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu Općine Matulji za 2021. godinu
a) Komunalac d.o.o.
b) Liburnijske vode d.o.o.
c) Regionalna veletržnica Rijeka – Matulji d.d.
d) Nova Liburnija d.o.o.
e) Žičara Učka d.d.
f) KD Autotrolej d.o.o.

4. Davanje prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge – obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Matulji
Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji
Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović

6. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 17 SRC Šapjane – Rupa (R1- 1 )- dio
Izvjestitelji: Općinski načelnik Vedran Kinkela i v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović

7. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Matuljii
Izvjestitelj: v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović

8. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina oznake z.č. 223/2 k.o. Matulji
Izvjestitelj: Općinski načelnik Vedran Kinkela i v.d. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović

9. Denis Bolterstein–kupnja nekretnina u k.o. Kućeli
Izvjestitelj: Predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene odnose i imovinsko pravna pitanja Vladan Mekterović

10. Samsa Branka – zamjena nekretnina u k.o. Rupa
Izvjestitelj: Predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene odnose i imovinsko pravna pitanja Vladan Mekterović

11. Izvještaj o korištenju srdestava proračunske zalihe za razdoblje travanj – lipanj 2022.
Izvjestitelj Općinski načelnik Vedran Kinkela

Napomena: Izvješća o poslovanju trgovačkih društava u vlasništvu Općine Matulji uz točku 3. dnevnog reda zbog obima dostavljaju se u elektroničkom obliku.

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se
podnijeti pisani prigovor najkasnije do 02.08.2022.godine.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Materijali 11. sjednice općinskog vijeća – link

Materijali 11. sjednice općinskog vijeća – točke 1. i 3. – link

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI
Predsjednik Općinskog vijeća
Slobodan Juračić