1. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
KLASA: 021-05/21-01/0013
URBROJ. 2156-04-01-01/21-0002

U Matuljima 09.rujna 2021.godine

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15, 07/18 i 6/21),

S a z i v a m

1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 21. rujna 2021. godine (utorak) s početkom u 17.00 sati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima.

Za sjednicu se predlaže slijedeći Dnevni red:

 1. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Matulji

Izvjestitelji: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

 1. Odluka o osnivanju i načinu rada radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji

Izvjestitelji: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

 1. Odluka o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela Općine Matulji

Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

 1. Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Matulji za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2021.godini za razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća Općine Matulji

Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

 1. Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Radne zone R-2 (DPU-3)

Izvjestitelj: Savjetnica za komunalni sustav i prostorno uređenje Smiljana Veselinović, predstavnik izrađivača

 1. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2021.godinu

Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman i Voditeljica odsjeka za proračun i financije Andrea Brumnjak

 1. Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Matulji

Izvjestitelj: Općinski načelnik Vedran Kinkela

 1. Zaključak o prijedlogu za imenovanje članova nadzornog odbora društva Liburnijske vode d.o.o. i Komunalac d.o.o.

Izvjestitelj: Općinski načelnik Vedran Kinkela

 1. Zaključak o prijedlogu za imenovanje članova nadzornog odbora društva Regionalna veletržnica Rijeka-Matulji d.d.

Izvjestitelj: Općinski načelnik Vedran Kinkela

 1. Zaključak o prijedlogu za imenovanje suca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci

Izvjestitelj: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman

 1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjenu i dopunu Statuta dječjeg vrtića Matulji

Izvjestitelj: Ravnateljica Dječjeg vrtića Matulji

 1. Odluka o prodaji nekretnina z.č. 2233 i 2254, K.O. Matulji

Izvjestitelj: Voditeljica odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

 1. Zaključak o davanju odobrenja za postavu montažnog objekta Adria mia d.o.o.

Izvjestitelj: Voditeljica odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

 1. Zaključak o davanju odobrenja za postavu montažnog objekta Kalinić Nada

Izvjestitelj: Voditeljica odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

 1. Zaključak o davanju odobrenja za postavu štanda Šmogor Mira

Izvjestitelj: Voditeljica odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

 1. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za srpanj i kolovoz 2021.godine

Izvjestitelj: Općinski načelnik Vedran Kinkela

 1. Program zaštite divljači Općine Matulji

Izvjestitelj: Zamjenik općinskog načelnika Eduard Baćić i Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Danijel Jerman, predstavnik izrađivača programa

Sukladno članku 63. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji na predloženi dnevni red može se podnijeti pisani prigovor najkasnije do 20.rujna 2021.godine.

Eventualni amandmani na točke dnevnog reda, sukladno članku 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji, mogu se podnijeti u pisanom obliku uz obrazloženje najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.

Materijale za 1. sjednicu preuzmite OVDJE.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Slobodan Juračić

 ODLUKE DONESENE NA 1. SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA – link