SANIRA SE I ZATVARA ODLAGALIŠTE NEOPASNOG OTPADA „OSOJNICA“ PUTEM BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ EUROPSKIH FONDOVA

Dana 28.10.2019. u Općini Matulji potpisani su ugovori sa dionicima na projektu Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Osojnica“ između Općine Matulji i tvrtke G.T. Trade d.o.o. iz Splita koja je odabrana za izvođača radova te sa tvrtkama Capital Ing d.o.o. i Bold d.o.o iz Zagreba koje su zaduženi za stručni nadzor građenja i koordinaciju zaštite na radu tijekom izvođenja radova.

Troškovi sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada Osojnica iznose 38.589.669,65 Kn, a Općina Matulji uspješno je osigurala bespovratni iznos od 30.000.000,00 Kn iz Europskih fondova te dodatna bespovratna sredstva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 3.529.411,77 kuna. Predviđeno trajanje navedenog projekta je 20 (dvadeset) mjeseci od stupanja na snagu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Načelnik Općine Matulji, gdin Mario Ćiković ističe da će sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada „Osojnica“ doprinijeti ublažavanju negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš, klimu, smanjenju emisija stakleničkih plinova te unaprjeđenju prirodnog i životnog okoliša u Općini Matulji i na cijeloj Liburniji. Ovo je nakon uspješno realiziranog projekta Izgradnje reciklažnog dvorišta na lokaciji Jurdana nastavak ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom u našoj općini, a ujedno i Plana gospodarenja otpadom RH 2017. – 2022. (NN 3/17).

Odlagalište otpada Osojnica započelo je svojim radom još 1967. godine, a svoj komunalni otpad tamo su odlagali osim Općine Matulji i Grad Opatija, Općina Lovran i Općina Mošćenička Draga.

Viši savjetnik za gospodarstvo i potporu razvojnim projektima u Općini Matulji, gđa Astra Gašparini upoznala je sve nazočne sa sljedećim informacijama: nadležno tijelo za navedeni projekt je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike temeljem Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada“, a projekt se financira u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“, iz Kohezijskog fonda.

Sanacija odlagališta će se provoditi metodom in- situ, prema Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15). Procijenjena količina otpada koja se nalazi na lokaciji iznosi 475.800 m3, a prostire se na površini od oko 31.800 m2.

Nakon završetka svih predviđenih radova odlagalište će zamijeniti zeleni brežuljak, a tijekom radova odlagalište biti će potpuno zatvoreno i ograđeno.

Predstavnik izvođača radova, gdin Arsen Zoran Tonšić, istaknuo je da će pripremni radovi započeti najkasnije do sredine studenog 2019. godine te naveo da tvrtka G.T. Trade  iz Splita ima iza sebe nekoliko desetaka uspješno realiziranih projekata izvođenja radova na projektima sanacije i zatvaranja odlagališta otpada širom naše zemlje.