25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OP
ĆINA MATULJI
Op
ćinsko vijeće

KLASA: 021-05/15-01/10
URBROJ: 2156-04-01-15-1
Matulji, 16. studenog 2015.

 

            Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09, 38/09, 8/13,17/14 i 29/14)

S a z i v a m

  1. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana 26. studenog 2015. (četvrtak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

            Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i   r e d:

 

  • Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Matulji,

I z v j e s t i t e lj: Predsjednik Općinskog vijeća Slobodan Juračić

 

  • Donošenje II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković

 

  • Donošenje II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković

 

  • Donošenje II. izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2015. godinu i Projekcije za 2016.-2017. godinu

I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković

 

  • Donošenje Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković

 

  • Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

I z v j e s t i t e lj i: Općinski načelnik Mario Ćiković i voditelj Odsjeka za komunalni sustav Ronald Puharić

 

Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj nedolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274-114.

25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI (materijale preuzmite klikom na link)zip

 

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Matulji
Slobodan Juračić