14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/14-01/9
URBROJ: 2156-04-01-14-1
Matulji,  15.9.2014.

Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09., 38/09., 8/13 i 17/14).

S  a  z  i  v  a  m

14. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana  25.9.2014. god.   (četvrtak) sa početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i    r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji

2. Informacija o polugodišnjem poslovanju društva Komunalac d.o.o. Jurdani
I z v i j e s t i t e lj: Direktor društva Ervino Mrak

3. Informacija o polugodišnjem poslovanju društva Liburnijske vode d.o.o. Ičići
I z v i j e s t i t e lj: Direktor društva Ervino Mrak

4. Izvještaj o radu Općinskog načelnika Općine Matulji za razdoblje od 1.1.2014.-30.6.2014.
I z v i j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković

5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2014.godinu
I z v i j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković

6. Donošenje Odluke o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji
I z v i j e s t i t e lj i: Općinski načelnik Mario  Ćiković  i Viši referent za prostorno uređenje Jedinstvenog upravnog odjela Smiljana Veselinović

7. Donošenje Statutarne Odluke o dopunama Statuta Općine Matulji
I z v i j e s t i t e lj: Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Biserka Gadžo

8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji
I z v i j e s t i t e lj:  zamjenik Općinskog načelnika Alen Ružić

9. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada Komunalnom društvu Komunalac d.o.o. Jurdani
I z v i j e s t i t e lj:zamjenik Općinskog načelnika Alen Ružić

10. Prijedlog koalicije stranaka IDS, SDP, HNS  i HSU za pokretanje inicijative radi osnivanja nove pravne osobe zadužene za razvoj projekta gospodarske zone Miklavja
I z v i j e s t i t e lj: mr.sc.Bruno Frlan

Napomena: Materijali pod točkom 6. dostavljaju se na CD-u, a uvid u iste može se obaviti kod višeg referenta za Prostorno uređenje Smiljane Veselinović.

Ukoliko je netko od vijećnika spriječen prisustvovati sjednici, molimo da svoj nedolazak opravda  tajnici Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Matulji, na telefon br. 274-114.

zipMaterijale za 14. Sjednicu Općinskog vijeća možete preuzeti na ovom linku!

Predsjednik
Općinskog vijeća
Slobodan Juračić