Na temelju članka   8. stavka 2. , 3., 4., 5. I  6.  i  članka 12.  stavka   3    Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06 ) i članka 20 . Statuta općine Matulji  (“Službene novine “ broj 24/01  I 18 /03 ) , Općinsko vijeće općine Matulji na sjednici održanoj dana   12.  travnja  2007,donosi  

ODLUKU
o radnom vremenu u ugostiteljstvu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se raspored, početak i završetak radnog vremena u ugostiteljstvu na području općine Matulji .

Članak 2.

Radno vrijeme za ugostiteljske objekte utvrđuje se ovisno o skupinama objekata.

Ugostiteljski objekti skupine »hoteli« te ugostiteljski objekti skupine »kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« obvezno posluju u radnom vremenu od 00,00 do 24,00 sata.

Ugostiteljski objekti skupine »restorani« (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, restoran brze prehrane, objekt brze prehrane tip I i objekt brze prehrane tip II) i pojedini ugostiteljski objekti skupine »barovi« (kavana, caffe bar, pivnica, buffet, krčma i konoba) mogu poslovati od 06,00 do 02,00 sata.

Ugostiteljski objekti skupine »barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima (disco club, disco bar, noćni klub i noćni bar), mogu poslovati od 21,00 do 06,00 sati.

Članak 3.

Općinsko  poglavarstvo može po službenoj dužnosti za ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. i 3. ove odluke rješenjem odrediti raniji završetak radnog vremena za 2 sata,ako  se u provedenom postupku utvrdi  da  je ispunjen jedan od slijedećih uvjeta :

- da se ugostiteljski objekt ne pridržava radnog vremena propisanog ovom odlukom utvrđenog po nadležnom gospodarskom inspektoru

-da je donesena pravomoćna presuda Prekršajnog suda o remećenju javnog reda I mira u objektu

-da je od strane sanitarne inspekcije dostavljen nalaz kojim je mjerenjem od strane pravne osobe ovlaštene za mjerenje razine buke utvređeno prekoračenje najviše dopuštene razine  buke za noć .

-da postoji prijava Policijske postaje da su tijekom tekuće godine počinili 2 prekršaja  o remećenju javnog reda i mira.

Članak  4.

Općinsko poglavarstvo može, na zahtjev ugostitelja, za određeni ugostiteljski objekt rješenjem odobriti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja).

 

Članak 5.

Ugostitelj je obavezan izvijestiti odsjek za komunalni sustav  Općine Matulji o rasporedu, početku i završetku radnog vremena ugostiteljskog objekta.

.

 

Ugostitelj je dužan vidno istaknuti na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu i radnim, odnosno neradnim danima ili sukladno članku 3. ove Odluke rješenje Općinskog poglavarstva o  drugačijem radnom vremenu ugostiteljskog objekta te pridržavati se istoga.

Članak 6.

Ugostiteljski objekti u poslovnim prostorijama u kojima se obavlja i druga djelatnost (prodavaonica, tržnica i sl.) mogu poslovati po radnom vremenu koje je propisano za tu djelatnost, ali ne izvan radnog vremena propisanog člankom 2. ove Odluke.

Članak 7 .

Ugostiteljski objekti iz skupine “Objekti jednostavnih usluga “ mogu poslovati u radnom vremenu od 7;00 – 24;00sata .

Članak 8.

Lokacije naseljenih područja naselja su sve one lokacije na kojima se nalaze čvrste stambene ili poslovne građevine u svim naseljima na području Općine Matulji uključivo I udaljenost od 200 metara od prve odnosno posljednje građevineu naselju.

Sukladno određenim naseljenim područjima naselja na području  Općine Matulji iz prethodnog stavka ovog članka ugostiteljski objekti iz skupina “Restorani “ I “Barovi” koji se nalaze na minimalno 200 metara izvan naseljenih područja mogu poslovati u radnom vremenu sukladno odredbi članka 8. stavak 1. podstavak 3. Zakona odnosno od 0,00do 24,00.sata .

Članak 9 .

Zabranjeno je usluživanje alkoholnih pića u ugostiteljskim objektima svih vrsta u vremenu od 6,00 do 8,00.

Članak.10 .

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke provode gospodarski inspektori.

Članak11.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ugostiteljskojdjelatnosti (Službene novine broj 11/ 96.ispravak 14/96.)

Članak 12 .

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa : 335-02/07-01/3

Ur .br:  2156-04-07-03

Matulji ,12. 04. 2007.                                    

 

 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

 Predsjednik Općinskog vijeća

Mario  Ćiković, ing.