Na temelju članka 27., stavka 2. Zakona o  zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine" 73/97), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 04. 09. 2008. god.,  donosi

 

O D L U K U

o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu

štete od elementarnih nepogoda

 

 

Članak 1.

            Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda osniva se radi organiziranja procjene štete od elementarnih nepogoda na području općine Matulji.

 

Članak 2.

            U Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda imenuju se:

            1. MIRTA BLAŽEVIĆ,  predsjednik,

            2. EDUARD BAĆIĆ, zamjenik predsjednika,

            3. ŽELJKO CRLJEN, član,

            4. ŽELIMIR ŽIVKOVIĆ, član,

            5. IVA KARLAVARIS, član,

            6. VOJMIR IVANIČIĆ, član.

           

            Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od 4 godine.

 

Članak 3.

            Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

            1. utvrđuje štetu  za područje općine te organizira i usklađuje njezinu procjenu.

            2. surađuje sa županijskim povjerenstvom,

            3. potvrđuje štetu, za čije otklanjanje, odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz proračuna općine,

            4. Državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne pomoći prema žurnom postupku, na temelju izvješæa i mišljenja županijskog povjerenstva,

            5. daje podatke za proglašenje elementarne nepogode,

            6. županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema redovitu postupku,

            7. za Poglavarstvo općine i županijsko povjerenstvo izrađuje izvješća o štetama i utrošku sredstava pomoći.

 

Članak 4.

            Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije.

 

           

 

Klasa:  402-01/08-01/68

Ur.br.:  2156-04-08-25

Matulji, 04. 09. 2008.

 

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE  MATULJI

 

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Matulji

        Mario Ćiković, ing.