Na temelju članka 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 59/01) i članka 20.Statuta Općine Matulji ("Službene novine" 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 22.11.2001.god.donijelo je slijedeću

 

ODLUKU

O SOCIJALNOJ SKRBI

 

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak1.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava i oblici pomoći iz socijalne skrbi, uvjeti i način ostvarivanja prava te korisnici socijalne skrbi iz Socijalnog programa Općine Matulji.

 

Članak 2.

Prava utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvarivati na teret Općine Matulji ukoliko je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske ili drugih pravnih i fizičkih osoba.

Sukladno stavku 1. ovog članka, pravo na pomoć iz ove Odluke nema samac niti član obitelji koji:

a) može sam sebe uzdržavati

b)ne želi tražiti pomoć od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima,

c)ne želi ostvarivati pomoć na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju,

d)može osigurati pomoć po drugoj osnovi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

 

Članak 3.

 

Općinsko vijeće Općine Matulji za svaku kalendarsku godinu donosi uz Proračun Općine Matulji Socijalni program, kojim se utvrđuje pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja propisano Zakonom, te opseg prava i pomoći propisanih ovom Odlukom.

 

Članak 4.

 

 

Poslove u svezi ostvarivanja prava propisanih ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji (u daljnjem tekstu:Odjel).

 

 

 

 


II KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

 

Članak 5.

 

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu:Korisnik) određen je Zakonom o socijalnoj skrbi.

 

 

Članak 6.

 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, osiguravaju se hrvatskom državljaninu koji ima prebivalište na području općine Matulji.

 

III UVJETI ( KRITERIJI) ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

 

Članak 7.

 

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 10., točkama 1. - 3. ove Odluke ostvaruje korisnik ako ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Za ostvarivanje ostalih prava iz članka 10. korisnik mora ispunjavati posebne ili dodatne uvjete propisane ovom Odlukom.

 

Članak 8.

 

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Opatija ostvaruje pravo na pomoć za uzdržavanje.

 

Članak 9.

 

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:

- jednočlano domaćinstvo do 1.000,00 kn

- dvočlano domaćinstvo do 1.700,00 kn

- tročlano domaćinstvo do 2.300,00 kn

- četveročlano domaćinstvo do 2.900,00 kn

- ako domaćinstvo ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog se člana uvećava za 500,00 kn.

 

Prihodom, u smislu prethodnog stavka ovog članka smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda domaćinstva ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja predhode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja domaćinstvo ostvari po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihod iz stavka 2. ovog članka ne uračunava se:

- novčana naknada za tjelesno oštećenje

- doplatak za pomoć i njegu

- ortopedski dodatak,

- osobna invalidnina,

- doplatak za djecu,

- iznos s osnova pomoći iz socijalne skrbi utvrđeni ovom Odlukom.

Iznos prihoda iz stavka 2. ovog članka umanjuje se za iznos koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

 

 

Članak 10.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi, kako slijedi:

1. pravo na sufinanciranje troškova prehrane djece u Dječjem vrtiću.

2. pravo na besplatnu prehranu učenika osnovnoškolaca i srednjoškolaca.

3. pravo na besplatni prijevoz autobusom učenika osnovnih škola, srednjih

škola i studenata

4. pravo na besplatni prijevoz dijaliziranih bolesnika od stana do centra za

dijalizu

5. pravo na organizirani prijevoz djece s teškoćama u razvoju

6. pravo na besplatnu pokaznu kartu dobrovoljnim darivateljima krvi i

donatorima organa

7. pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja.

 

Osim prava utvrđenih u prethodnom stavku ovog članka, ovom se Odlukom utvrđuju i slijedeći oblici pomoći:

1. sufinanciranje programa rada Crvenog križa Opatija,

2. jednokratne novčane pomoći,

3. sufinanciranje rada humanitarnih organizacija i udruga,

4. pomoć stručnih osoba u Savjetovalištu za brak i obitelj,

5. sufinanciranje programa za osobe "treće životne dobi",

6. pomoć za djecu s posebnim potrebama,

7. sufinanciranje troškova javnog prijevoza.

 

Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći u smislu stavka 1. i 2. ovog članka, ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, izuzev ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

 

1. Pravo na besplatni prijevoz dijaliziranih bolesnika od stana do Centra za

dijalizu

 

Članak 11.

 

Pravo na besplatni prijevoz dijaliziranih bolesnika od stana do Centra za dijalizu korisnik ostvaruje temeljem nalaza i mišljenja liječnika.

 

2. Pravo na organizirani prijevoz djece s teškoćama u razvoju

 

Članak 12.

 

Pravo na organizirani prijevoz u školu ostvaruje dijete s teškoćama u razvoju temeljemrješenja o kategorizaciji Centra za socijalnu skrb za vrijeme pohađanja vrtića, škole , ili Centra za radno-proizvodne aktivnosti.

 

 

 

3. Pravo na besplatnu pokaznu kartu dobrovoljnim darivateljima krvi i

donatorima organa

 

Članak 13.

 

Pravo na besplatnu pokaznu kartu na relaciji od mjesta stanovanja do Rijeke i do Opatije ostvaruju dobrovoljni darivatelji krvi i donatori organa.

Dobrovoljni darovatelji krvi ostvaruju pravo iz stavka 1. ovog članka ukoliko zadovoljavaju slijedeće uvjete:

a) muškarci - umirovljenici ili nezaposleni mlađi od 65 godina ukoliko su krv

darivali više od 50 puta

b) žene - umirovljenice ili nezaposlene mlađe od 60 godina koje su krv dale

više od 40 puta

Ostvarivanje uvjeta dokazuje se potvrdom Crvenog križa Opatija.

Donatori organa ostvaruju pravo iz stavka 1. ovog članka, pod uvjetom da su članovi Hrvatske udruge donatora organa najmanje pet godina.

Ostvarivanje prava iz prethodnog stavka ovog članka,dokazuje se članskom iskaznicom Hrvatske udruge donatora organa.

 

4. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

 

Članak 14.

 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja odobrava se sukladno članku 34. - 38a.Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi korisnicima koji ispunjavaju socijalni uvjet i kojima kuća ili stan služi za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba.

Zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba ocjenjuja se sukladno članku 41. Zakona o najmu stanova ("Narodne novine" br.91/96).

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje,vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Pravo iz stavka 1. ovog članka odobrava se mjesečno, do visine iznosa utvrđenog Socijalnim programom za tekuću godinu.

 

V NADLEŽNOST I POSTUPAK

 

Članak 15.

 

Postupak za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja.

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općinske uprave Općine Matulji, odnosno Socijalnom vijeću Općine Matulji.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev dostaviti odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.Odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarenje pojedinih prava (posjet obitelji ili na neki drugi način).

Općina može povjeriti pružanje usluga korisnicima prava pravnoj ili fizičkoj osobi ovlašćenoj za obavljanje tih usluga na osnovi ugovora (pomoć i njega u kući, prijevoz, preventiva i slično).

 

Članak 16.

 

O zahtjevu za ostvarivanje prava iz članka 10. stavka 1. ove Odluke u 1.stupnju rješava Jedinstveni upravni odjel Općinske uprave Općine Matulji.

O žalbi protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko - goranske županije.

 

Članak 17.

Odjel ima pravo i obvezu nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namjenjena.

Ukoliko seutvrdi nenamjensko korišćenje sredstava, rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela općine Matulji, uskratit će se pravo na određeni oblik pomoći.

 

VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 18.

 

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko - goranske županije, a primjenjuje se od 01.siječnja 2002.godine.

 

Članak 19.

 

Postupci za ostvarivanje prava započeti prije početka primjene ove Odluke, dovršit će se po odredbama ove Odluke.