Na  temelju članka  23. stavka 3. i članka 31. Zakona o komunalnom  gospodarstvu («Narodne novine» broj:36/95., 70/97., 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. pročišćeni tekst, 82/04, i 178/04.) i članka 20. Statuta Općine Matulji («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj: 24/01.), Općinsko vijeće Općine Matulji,  na sjednici održanoj 27. 07. 2006. godine donosi:

 

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama

Odluke o komunalnom doprinosu

 

Članak 1.

 

            U Odluci o komunalnom doprinosu («Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 21/00., 34/01., 3/02. i 31/04.) članak 14. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

«Obročno plaćanje odobrit će se na zahtjev obveznika prilikom donošenja rješenja o utvrđivanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa ovisno o visini komunalnog doprinosa i namjeni građevine, kako slijedi:

 

I.                    Stambeni ili stambeno-poslovni objekt zapremine do 1100 m3  koji gradi fizička osoba za vlastite potrebe

 

Redni broj

Visina komunalnog doprinosa u kunama

Broj obroka

1.

do   5.000,00

2

2.

od   5.001,00 do   9.000,00

4

3.

od   9.001,00 do 12.000,00

6

4.

od 12.001,00 do 18.000,00

9

5.

od 18.001,00 do 25.000,00

12

6.

od 25.001,00 do 50.000,00

18

7.

preko 50.000,00

24

 

           

II.                  Stambeni, stambeno-poslovni ili poslovni objekt za tržište, te objekti iz točke I zapremine veće od  1100 m3

 

Redni broj

Visina komunalnog doprinosa u kunama

Broj obroka

1.

do    50.000,00

2

2.

od    50.001,00 do    100.000,00

4

3.

od  100.001,00 do    150.000,00

6

4.

od  150.001,00 do    250.000,00

8

5.

od  250.001,00 do    400.000,00

10

6.

od  400.001,00 do    800.000,00

12

7.

od  800.001,00 do 1.500.000,00

18

8.

preko 1.500.00,00

24

 

            Obveza plaćanja prvog obroka nastaje u roku propisanom člankom 12., a ostali obroci dospijevaju svaki mjesec, do petnaestog u mjesecu za protekli mjesec.

Na obročno plaćanje zaračunava se kamata u visini eskontne stope HNB-a na dan dospijeća svakog pojedinog obroka, od dana konačnosti rješenja do dospijeća.»

 

 

Članak 2.

 

            Članak 15. mijenja se i glasi:

 

            «Obročno plaćanje obveze komunalnog doprinosa odobrit će se pod uvjetom da obveznik nema nepodmirenih dospjelih novčanih obveza prema Općini Matulji, te da dostavi odgovarajuće osiguranje propisano stavkom 2. ovog članka, radi naplate cjelokupne obveze s osnova utvrđenog, a neplaćenog komunalnog doprinosa.

            Kao osiguranje naplate iz stavka 1. ovog članka obveznik može pružiti:

Ø      Neopozivu garanciju banke ili druge financijske organizacije ovlaštene za obavljanje platnog prometa,

Ø      Zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika,

Ø      Zalog vrijednosnih papira – obveznica,

Ø      Založno pravo na nekretninama i pravima građenja,

Založno pravo na nekretninama i pravima građenja pravne osobe mogu

pružiti ako ukupan iznos komunalnog doprinosa prelazi iznos od 

100.000,00 kn, a fizičke osobe bez ograničenja. 

Ø      Jamstvo druge osobe koja ispunjava prethodno navedene uvjete (mora biti vlasnik imovine koja odgovara visini komunalnog doprinosa).

Fizičke osobe kao osiguranje naplate mogu dati i suglasnost o zapljeni plaće, mirovine ili drugog stalnog ili povremenog novčanog primanja, ovjerenu kod javnog bilježnika.

            Ako obveznik komunalnog doprinosa zakasni s uplatom dva obroka uzastopce, cjelokupna obveza komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah.»      

 

Članak 3.

            Ovlašćuje  se  Komisija  za Statut , Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća  Općine Matulji  da izradi pročišćeni tekst  Odluke  o komunalnom doprinosu.

 

Članak 4.

 

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

 

 

Klasa: 011-01/05-01/4

Ur.br.: 2156-04-06-03

Matulji, 27.07. 2006.

 

 

OPĆINSKO  VIJEĆE  OPĆINE MATULJI

 

Predsjednik

Općinskog vijeća

Mario Ćiković,ing.