8. SMOTRA KLAPA ‘MOM ZAVIČAJU’ ŠAPJANE

8_smotra_klapa_mom_zavicaju

Više...

PETROVA RUKAVAC 2015.

petrova_rukavac_2015

Više...

1. CIK FILM FESTIVAL – PROGRAMSKA KNJIŽICA

cik_programska_knjizica_2015

Više...

LETNJA IVANJA 2015.

letnja_ivanja_2015

Više...

1. CIK FILM FESTIVAL

cik_festival_01_2015

Više...

BREŽANSKA NOĆ 2015.

brezanska_noc

Više...

Z RAMONIKU PO STARINSKU U PASJAKU

z_ramoniku_2015

Više...

ODLUKA O UVJETIMA LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM PROSTORU

Došlo je ljeto, a s njim i sezona mogućih požara na otvorenim prostorima. Skrećemo Vam pažnju da je spaljivanje korova, odnosno biljnog otpada, u vašim vrtovima i okućnicama zabranjeno od 01. lipnja, jer je tada stupila na snagu  ODLUKA O UVJETIMA LOŽENJA VATRE NA OTVORENOM PROSTORU a koja traje do 31. listopada. Pripadnici vatrogasnih postrojbi obavljat će svakodnevne ophodnje područja cijele Liburnije u svrhu prevencije nastanka požara. Molimo Vas da paljenja koja niste obavili do 1. lipnja odgodite do 31. listopada.

Više...

21. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/15-01/5
URBROJ: 2156-04-01-15-1
Matulji, 01. lipnja 2015.

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09, 38/09, 8/13,17/14 i 29/14).

S  a  z  i  v  a  m

21. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana 11. lipnja2015. god. (četvrtak) s početkom  u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Više...

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 10 Poslovne zone Jurdani (K4) dio

zip Materijale o provedenoj javnoj raspravi možete preuzeti na ovom linku…

Više...