ODLUKA O RASPODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2022. GODINI ZA PODRUČJE POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE OKOLIŠA

Na osnovi Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, sredstvima Proračuna Općine Matulji za 2022. godinu Općinski načelnik donio je Odluku o raspodjeli financijskih sredstava planiranih Proračunom za područje poljoprivrede i zaštite okoliša. Temeljem navedene Odluke s korisnicima će se zaključiti Ugovori.

Odluka u prilogu