Na temelju članka 20. Statuta Općine Matulji (“Službene novine” Primorsko goranske županije, broj 24/01 i 18/03 – pročišćeni tekst) i članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Matulji (“Službene novine” Primorsko goranske županije, broj: 28/07) Općinsko vijeće utvrđuje prijedlog, a Savjet mladih Općine Matulji donosi dana 10. 04. 2008. god.

 

 

 

POSLOVNIK

Savjeta mladih Općine Matulji

 

 

I  UVODNE ODREDBE

Članak 1.

 Ovim Poslovnikom se detaljnije uređuje način konstituiranja Savjeta mladih, izbora predsjednika Savjeta mladih Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Savjet) i njegovog zamjenika, prava, obveze i odgovornosti članova Savjeta, način i postupak donošenja akata Savjeta, sazivanje, rad i tijek sjednica, te druga pitanja od značaja za rad Savjeta.

 

Članak 2.

Odredbe ovoga poslovnika primjenjuju se na članove Savjeta i na druge osobe koje su nazočne sjednicama Savjeta. 

 

Članak 3.

 O pravilnoj primjeni odredaba ovoga Poslovnika brine predsjednik Savjeta.

 

II  KONSTITUIRANJE SAVJETA

 

Članak 4.

 Konstituirajuća sjednica Savjeta se saziva na način i u rokovima utvrđenim Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Matulji, a Savjet je konstituiran izborom predsjednika Savjeta, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Savjeta.

 Predsjedatelj konstituirajuće sjednice ima do izbora predsjednika Savjeta mladih sva prava i dužnosti predsjednika Savjeta u pogledu predsjedanja i rukovođenja sjednicom.

 

III  PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA SAVJETA

 

Članak 5.

 Član Savjeta ima pravo i dužnost aktivno sudjelovati u radu Savjeta, izraziti svoje mišljenje i davati prijedloge.

 

Članak 6.

 Član Savjeta može tražiti od pročelnika i voditelja upravnih tijela obavijesti i uvide u materijal o temama koje su na dnevnom redu sjednice Savjeta.

 Član Savjeta može tražiti od pročelnika i voditelja upravnih tijela da mu pruže pomoć u obavljanju njegove funkcije, a napose u izradi prijedloga koje on podnosi. Također može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi u obavljanju funkcije člana Savjeta.

 

IV  PRAVA I DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA SAVJETA

 

Članak 7.

Savjet ima predsjednika i zamjenika predsjednika .

 Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta bira Savjet na način utvrđen Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Matulji.

Prava i dužnosti predsjednika Savjeta su propisana Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Matulji.

 

 

 

Članak 8.

 Predsjedniku Savjeta u pripremanju i organiziranju sjednice Savjeta pomaže službenik Odsjeka za samoupravu i upravu Jedinstvenog upravnog odjela.

 

V  AKTI SAVJETA

 

Članak 9.

Savjet donosi odluke i druge akte na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Matulji, a potpisuje ih predsjednik Savjeta.

 Izvornici odluka i drugih akata čuvaju se u pismohrani Savjeta.

 Izvornikom iz stavka 2. ovoga članka razumijeva se tekst odluke ili nekog drugog akta usvojen na sjednici Savjeta.

 

Članak 10.

Ovlašteni predlagatelji materijala o kojima Savjet odlučuje jesu članovi Savjeta i Općinsko poglavarstvo.

 

 

VI  RED NA SJEDNICI

 

1.       Sazivanje sjednice

 

Članak 11.

Savjet održava redovite sjednice najmanje jednom u dva mjeseca.

Sjednicu Savjeta saziva predsjednik Savjeta.

 Predsjednik Savjeta može sazvati izvanrednu sjednicu na vlastitu inicijativu, a dužan ju je sazvati na prijedlog najmanje trećine članova Vijeća, u roku od 15 dana od primitka prijedloga.

 

Članak 12.

 Sjednice Savjeta se sazivaju pisanim pozivom.

 Poziv za sjednicu sa materijalima koji se odnose na prijedlog dnevnog reda dostavljaju se članovima u pravilu najmanje osam dana prije održavanja sjednice.

 Poziv i materijal za sjednicu se mogu dostaviti i elektroničkim putem.

  Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, kada se radi o stvarima hitne prirode, predsjednik može odrediti i kraći rok za sazivanje sjednice i dostavu materijala. 

  Poziv na sjednicu Savjeta dostavlja se i upravnim tijelima Općine Matulji u čijem su djelokrugu poslovi vezani uz programske aktivnosti Savjeta.

 

2.       Dnevni red

Članak 13.

 Dnevni red sjednice predlaže predsjednik Savjeta.

 U prijedlog dnevnog reda unose se svi prijedlozi ovlaštenih predlagatelja upućeni predsjedniku.

 Dnevni red sjednice se utvrđuje u pravilu na početku sjednice.

 Predsjednik Savjeta može izuzetno na samoj sjednici predložiti dopunu dnevnog reda ili da se pojedini predmet izostavi iz dnevnog reda.

 Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog za dopunu daje i materijal po predloženoj dopuni.

 

Članak 14.

 Prilikom utvrđivanja dnevnog reda najprije se odlučuje o prijedlogu da se pojedini predmet izostavi a zatim da se dnevni red dopuni .

 Nakon što se dnevni red utvrdi predsjednik Savjeta objavljuje utvrđeni dnevni red.

Predsjednik Savjeta može prema potrebi, promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog reda.

 

 

Članak 15.

  Ako sjednici nije nazočan izvjestitelj o predloženoj točki dnevnog reda, Savjet može odlučiti da se predmet izostavi s dnevnog reda.

   Na početku rasprave izvjestitelj podnosi kratko obrazloženje o predmetu dnevnog reda.

 

3.       Predsjedavanje sjednicom i sudjelovanje u radu sjednice

 

Članak 16.

 Sjednici Savjeta predsjedava predsjednik Savjeta, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenik predsjednika Savjeta.

 U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i skrb o mladima.

  Na sjednici se o svakom predmetu iz dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako Savjet mladih ne odluči da se o pojedinom predmetu neće raspravljati.

  Predsjednik Savjeta zaključuje raspravu po pojedinom predmetu kada utvrdi da više nema prijavljenih govornika.

  Po zaključku rasprave pristupa se glasovanju.

 

4.       Tijek sjednice

 

Članak 17.

 Nakon otvaranja sjednice, a prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Savjeta utvrđuje nazočnost članova Savjeta.

 Ako predsjednik Savjeta utvrdi da sjednici nije nazočan dovoljan broj članova, predsjednik Savjeta odlaže sjednicu za određeni dan i sat.

 Započetu sjednicu predsjednik Savjeta će prekinuti:

- ako se tijekom sjednice broj nazočnih članova smanji ispod broja potrebnog za održavanje sjednice

- ako dođe do težeg remećenja reda na sjednici, a predsjednik nije u mogućnosti održati red uz primjenu mjera iz članka 19. ovoga Poslovnika.

- ako je za raspravljanje i odlučivanje o pojedinom predmetu potrebno pribaviti dodatnu dokumentaciju.

 

5.       Odlučivanje

Članak 18.

 Za donošenje odluke ili drugog akta na sjednici Savjeta potrebna je nazočnost većine članova.

 Odluke i druge akte Savjet donosi većinom glasova nazočnih.

  Član Savjeta koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

  Smatra se da je član Savjeta neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojem sudjeluje on osobno ili pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu.

  Poslovnik o radu Savjeta i program rada Savjeta Savjet donosi većinom glasova svih članova.

 

6.       Glasovanje

 

Članak 19.

 Glasovanje na sjednici je javno.

 Javno glasovanje se provodi dizanjem ruku. Članovi se izjašnjavaju “za“, “protiv” i “suzdržani”.

 Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se “za” i “protiv”.

 Članove proziva i glasove prebrojava djelatnik Upravnog odjela za samoupravu i upravu.

 Predsjednik Savjeta objavljuje rezultate glasovanja.

 

 

 

 

Članak 20.

  Red na sjednici osigurava predsjednik Savjeta.

  U slučaju da sudionik sjednice svojim ponašanjem ili izlaganjem remeti rad na sjednici, predsjednik ga može opomenuti ili prekinuti u govoru, a može mu i oduzeti riječ.

  U slučaju kada narušavanje reda i kršenje odredaba ovoga Poslovnika dovodi u pitanje održavanje sjednice, predsjednik može sudionika udaljiti sa sjednice.

 

VII  ZAPISNICI

Članak 21.

 O radu sjednice vodi se zapisnik.

 Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.

Svaki član savjeta ima pravo na početku sjednice iznijeti primjedbe na zapisnik prethodne sjednice.

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe, odnosno zapisnik u kojem su suglasno s prihvaćenim primjedbama izvršene izmjene, smatra se usvojenim.

Usvojeni zapisnik potpisuje predsjednik Savjeta i djelatnik Odsjeka za samoupravu i upravu Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno zapisničar.

Izvornici zapisnika sjednice Savjeta čuvaju se u arhivi Jedinstvenog upravnog odjela.

 

VIII JAVNOST RADA

Članak 22.

 Sjednice Savjeta su javne.

Javnost može pratiti rad Savjeta, ali ne smije ometati njegov rad.

O radu Savjeta se javnost obavještava putem sredstava javnog priopćavanja i WEB stranica Općine Matulji.

 

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 23.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Poslovnikom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji.

 

Članak 24.

 Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja od strane Savjeta, a objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Matulji i na web stranici Općine.

 

 

 

Klasa: 011-01/07-01/5

Ur.br.: 2156-04-07-05

Matulji, 10. 04. 2008.

 

 

 

P r e d s j e d n i k
Savjeta mladih
Goran Perožić, mag. novinarstva