Važna obavijest odsjeka za komunalni sustav

Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč. tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11) propisano je da su obveznici plaćanja komunalne naknade (vlasnici ili korisnici nekretnina – stanovi, poslovni prostori, garaže…) dužni, u roku od 15 dana od dana nastanka obveze (izgradnja, kupnja) ili promjene osobe obveznika, istu prijaviti Upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na području gdje se nekretnina nalazi (Odsjek za komunalni sustav Općine Matulji).Analizom evidencija s kojima raspolaže Općina Matulji uočena je pojava neprijavljivanja nastanka obveze plaćanja komunalne naknade od strane pojedinih vlasnika ili korisnika nekretnina posebice kod slučajeva promjene vlasnika nekretnine.

Naime, prijavom promjene podataka o vlasništvu nekretnine koja se obavi kod distributera električne energije (HEP) odnosno isporučitelja vodne usluge (Komunalac d.o.o.) nije ispunjena zakonska obveza prijave podataka nastanka obveze plaćanja komunalne naknade.

Zakonom je također propisano da će se svaka fizička ili pravna osoba koja ne prijavi nastanak obveze plaćanja komunalne naknade kazniti novčanom kaznom u visini godišnje obveze komunalne naknade.

Inače, Zakonom je propisano da je komunalna naknada prihod proračuna jedinice lokalne samouprave. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti: odvodnje atmosferskih voda, održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanja javnih površina, održavanja nerazvrstanih cesta, održavanja groblja i krematorija, te javne rasvjete.

Na osnovi navedenog, a kako bi izbjegli pokretanje prekršajnog postupka, molimo Vas da, ukoliko isto već niste učinili , na priloženom obrascu izvršite Zakonom propisanu obvezu na način da ispunjen obrazac dostavite na adresu Općine Matulji, Odsjek za komunalni sustav, Trg M. Tita 11, 51211 Matulji.

Obrazac prijave obveze plaćanja komunalne naknade možete preuzeti na službenim stranicama Općine Matulji: www.matulji.hr

Sve potrebne informacije možete dobiti na broj telefona 051/ 274-114.

 

pdf  Obrazac 1 – stambeni, garažni

 

pdf  Obrazac 2 – poslovni