PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA-ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MATULJI,OBJEKT VELI BRGUD I OSNOVNE ŠKOLE DERAGO GERVAIS BREŠCA,PODRUČNI ODJEL VELI BRGUD

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016), Naručitelj Općina Matulji, dana 19.12.2017. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, dokumentaciju o nabavi ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA MATULJI,OBJEKT VELI BRGUD I OSNOVNE ŠKOLE DERAGO GERVAIS BREŠCA,PODRUČNI ODJEL VELI BRGUD ,evidencijski broj: 47/2017.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će najmanje 5 (pet) dana, računajući od dana objave dokumentacije na internetskim stranicama www.matulji.hr.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: ljubomira.vrh@matulji.hr

Po proteku roka od najmanje 5 (pet) dana od objave dokumentacije na internetskim stranicama, odnosno 27.12.2017. godine, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili ne prihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će nakon završetka savjetovanja, objaviti na svojim internetskim stranicama www.matulji.hr.

PRIJEDLOG DOKUMENTACIJE O NABAVI – link

DOKUMENTI – link

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu