JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ MATULJI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

DJEČJI VRTIĆ MATULJI
ŠETALIŠTE D. GERVAISA 4
51 211 MATULJI
KLASA: 601-02/18-06/01
URBROJ:2156-01-01-18-1
Matulji, 15.05.2018. god.

Na temelju članka 2. i 3. Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji („Službene novine primorsko-goranske županije“, broj: 35/16) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Matulji („Službene novine primorsko-goranske županije“, broj:8/17) i članka 5. Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Matulji (KLASA: 003-05/17-01/01, URBROJ: 2156-01-01-17-9, od 03.04.2017.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

 

JAVNU OBJAVU UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ MATULJI ZA PEDAGOŠKU GODINU

2018./2019.

 

Zahtjevi za upis primat će se od ­­­15. svibnja 2018. do zaključno 29. svibnja 2018. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Matulji, svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 15:00 sati, osim srijede kada se zahtjevi primaju od 14:00 do 18:00 sati.

Više...

13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/0006
URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0005
Matulji, 14.05.2018

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene narodne novine Primorsko-goranske županije“, broj: 26/09, 38/09, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 7/18)

Sazivam

  1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 24. svibnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 17:00 sati u vijećnici Općine Matulji.

Više...

TJEDAN CRVENOG KRIŽA

„Hrvatski Crveni križ ove godine obilježava 140 godina postojanja na našim prostorima, a sutra, 8. svibnja diljem Hrvatske obilježava se i Svjetski dan Crvenog križa te početak Tjedna Crvenog križa u kojem će se odvijati niz aktivnosti i akcija diljem zemlje, pa tako i na našem području. Začeci Hrvatskog Crvenog križa sežu u 1878. godinu kada su u Zadru, Dubrovniku i Zagrebu osnovane prve dobrovoljne udruge u Hrvatskoj koje su svoje djelovanje provodile u skladu s međunarodno prihvaćenim odlukama iz 1863. godine.“

Više...

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POREZIMA OPĆINE MATULJI

KLASA: 011-01/17-01/0033
URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0005
Matulji, 27.04.2018

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POREZIMA OPĆINE MATULJI

Izmjene dopune Odluke o porezima Općine Matulji predlažu se prvenstveno da bi se njene odredbe uskladile sa donesenim Proračunom Općine Matulji za 2018. godinu i Projekcije 2019.-2020.godine. Naime u Nacrtu prijedloga ove Odluke uvodi se novi porez i to prirez porezu na dohodak koji se predviđa u ovom Nacrtu prijedloga Odluke. Sukladno prijedlogu prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10% na osnovicu koja je predložena u članku 2.b.) ovog nacrta prijedloga Odluke i to na način da osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

OPĆINA MATULJI
KLASA: 372-03/18-01/0052
URBROJ: 2156/04-01-3-2-09-18-0001
Matulji, 24.04.2018

Na temelju članka 4. stavka 1. točke 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/13 i 17/14 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje dana   24.4.2018.

J A V N I    N A T J E Č A J

ZA  DAVANJE U ZAKUP

poslovnih prostora u vlasništvu Općine Matulji

Više...

ZBRINJAVANJE OTPADA

Plan gospodarenja otpadom

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada

Recikliranje od A do Ž

Cjenik javne usluge prikupljanja otpada

Odluka o mjerama sprečavanja

Obrazac – prijava nepropisno odbačenog otpada

Više...

ODRŽANO PREDAVANJE NA TEMU „MENTALNO ZDRAVLJE ZA SRETNU TREĆU ŽIVOTNU DOB“

Povodom Svjetskog dana zdravlja u Matuljima je 6. travnja, u petak, u suradnji s Udrugom umirovljenika Matulja, Gradsko društvo Crvenog križa Opatije i  Ogranak Matulji  organizirali su predavanje na temu „Mentalno zdravlje za sretnu treću životnu dob“ koje je održao psiholog Crvenog križa Matia Torbarina.

Više...

PRIJENOSNI ŠALTER ZA OBAVLJANJE UPRAVNIH POSLOVA POLICIJSKE POSTAJE OPATIJA (MOBILNI KOFER)

Obavještavamo građane Općine Matulji da prema tekućem program Policijske uprave Primorsko-goranske Policijske postaje Opatija dana 02.05.2018. godine u vremenu od 12:00 do 13:30 sati u prostorijama Općine Matulji, Trg Maršala Tita 11. biti će dežurni službenici Policijske Postaje Opatija radi pružanja usluga građanima a poglavito onima kojima je otežan dolazak u službene prostorije Policijske postaje Opatija, da na licu mjesta u Općini Matulji navedenog dana obave upravne poslove koji se odnose na prijavu prebivališta i boravišta, ishodovanje osobnih iskaznica, putovnica, vozačkih dozvola i registracija vozila.

Općina Matulji

Više...

POTPISAN SPORAZUM O SURADNJI S OPĆINAMA I GRADOVIMA PGŽ-A NA PROJEKTU RIJEKA – EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020

Trgovačko društvo Rijeka 2020 je potpisalo sporazum s 19 gradova i općina Primorsko-goranske županije o programskoj suradnji na projektu Europska prijestolnica kulture 2020. godine.

Ovime su formalizirani dogovori između TD Rijeka 2020, Grada Rijeke – nositelja titule EPK 2020. godine i primorsko-goranskih gradova i općina koje su iskazale interes za uključivanje u provedbu ovog velikog kulturnog projekta. To su gradovi Bakar, Cres, Crikvenica, Delnice, Kastav, Krk, Mali Lošinj, Novi Vinodolski, Opatija i Rab i općine Čavle, Fužine, Jelenje, Kostrena, Lovran, Malinska – Dubašnica, Matulji, Mošćenička Draga i Vrbnik.

Sporazumom je definirana suradnja na dvama programskim pravcima projekta – 27 susjedstava i Molo longo, međutim, prema riječima direktorice društva Rijeka 2020 Emine Višnić, sporazum neće postavljati limite te će uključivati dodatne programe u pripremnom periodu, kao što je program Učionica.

Više...

POZIVI NA ODBORE

5. Sjednica odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša   (materijal za sjednicu)

5. Sjednica odbora za komunalno gospodarstvo

8. Sjednica Odbor Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Više...