DOZVOLJENO LOŽENJE VATRE NA OTVORENOM

Počevši od 28. travnja 2020. do 1. lipnja 2020. može se vršiti spaljivanje biljnog otpada u okućnicama i vrtovima, Odlukom zapovjednika JVP Opatija Gordana Filinića.

Spaljivanje biljnog otpada, odnosno loženje vatre na otvorenom dozvoljeno je uz prethodno odobrenje JVP Opatija. U slučaju povećane opasnosti od požara Odluka o zabrani spaljivanja biljnog otpada, odnosno loženju vatre na otvorenom bit će donesena ponovno.

Više...

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/20-01/0006
URBROJ: 2156/04-01-3-2-02-20-0001
Matulji, 27. 04. 2020.

Pročelnik Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Matulji, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme

U Općinu Matulji, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje na radno mjesto referent-komunalni redar (1 izvršitelja, m/ž), na određeno vrijeme radi zamjene dužeg vremena odsutnog službenika zbog bolovanja.

Više...

OBAVIJEST O POČETKU RADA RECIKAŽNOG DVORIŠTA MATULJI

Na osnovu informacije koju smo zaprimili od strane KD Komunalac d.o.o., obavještavamo javnost  da će od ponedjeljka 27.04.2020. godine ponovno započeti rad reciklažnog dvorišta Matulji u Jurdanima u uobičajenom radnom vremenu, nakon stanke uvjetovane poduzetim mjerama u suzbijanju širenja pandemije.

Molimo građane da kod dolaska na reciklažno dvorište poštuju mjere socijalne distance te da koriste sredstva zaštite .

Također bi zamolili građane za strepljenje budući će u reciklažno dvorište moći ući jedan po jedan korisnik.

Više...

O PRODUŽENJU PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA CORONA VIRUS-A (COVID-19) ZA PODRUČJE OPĆINE MATULJI

Obavještavamo javnost da je općinski načelnik donio odluku kojom se produžuju mjere usmjerene suzbijanju širenja bolesti Covid 19 na području Općine Matulji, a koje se uvedene odlukom od 16.ožujka 2020.godine.

Više...

32. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća
KLASA: 021-05/20-01/0005
URBROJ: 2156-04-01/02-01/20-2
Matulji, 17.04.2020.godine

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst 39/15 i 07/18) i članka 62.stavak 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji,

S a z i v a m

32. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 18. travnja 2020. godine (subota).

Više...

PRIOPĆENJE O ODRŽANOM SASTANKU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE MATULJI

Dana, 16.04.2020.godine, u prostorima Općine Matulji je održan sastanak Stožera civilne Općine Matulji na kojemu su uz članove Stožera bili nazočni i epidemiolog iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a-Ispostava Opatija dr.med. spec. epidemiologije Mario Sušanj, općinski načelnik, zamjenica općinskog načelnika te pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji.

Više...

RADOVI U PUNOM ZAMAHU NA GRADILIŠTU OSNOVNE ŠKOLE DR. A. MOHOROVIČIĆ U MATULJIMA

Radovi na gradilištu Osnovne škole Dr. Andrija Mohorovičić u Matuljima su u punom zamahu. Nakon postave skele izvođač radova, X.O.A. Gradnja d.o.o. iz Rijeke, radi na uklanjanju dotrajale fasade i pripremi podloge te postavljanju novog toplinsko-fasadnog sustava sa kamenom vunom.

Više...

GRADSKI BIBLIOBUS

 

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj za prodaju nekretnina z.č.1824 k.o. Matulji, z.č.1932 k.o. Bregi, z.č.1921 k.o. Bregi i z.č.210 k.o. Lipa – link

Više...

SRETAN USKRS

 

Više...