OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA PRAVNA PITANJA

natjecaj

U Matuljima, dana 28. rujna 2016.

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Općinu Matulji na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNA PITANJA (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika.

Posljednji dan za predaju prijava na oglas pošti ili izravno u pisarnicu Općine Matulji je:

06. listopad 2016.

Opis poslova radnog mjesta VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA PRAVNA PITANJA:

 • Rješava složenije upravno-pravne i imovinsko-pravne predmete iz nadležnosti upravnog tijela uz nadzor nadređenih službenika, te obavlja druge stručne poslove iz samoupravnog djelokruga upravnog tijela po nalogu Općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika, pročelnika i voditelja odsjeka.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 1,15 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 5.108,84 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

 Izvori za pripremanje kandidata za provjeru:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12)

 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14)

 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12 i 143/13) i Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (NN 98/12 i 139/14)

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)

 • Satatut Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17714, 29714, 4/15, 39/15 – pročišćeni tekst)

 • Odluka o komunalnom doprinosu Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 21/00, 34/01, 3/02, 31/04, 31/06 i 17/14)

Web stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web stranica “Službenih novina Primorsko- goranske županije” je www.sn.pgz.hr  

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata održat će se:

 • 11. listopada 2016. u 11:00 sati provjera znanja iz engleskog jezika u Ustanovi za obrazovanje odraslih „Dante“, na adresi: Rijeka, Pomerio 23, I kat,

 • 12. listopada 2016. u 09:00 sati provjera znanja iz informatike u „Algebra centar Rijeka“, na adresi: Rijeka, Korzo 24a, II kat te

 • 13. listopada 2016. u 12:00 sati provjera znanja i sposbnosti iz stručnog dijela u prostorijama Vijećnice Općine Matulji, Matulji, Trg M. Tita 11, I kat.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka. Također molimo da se u prijavi navede adresa elektroničke pošte.

 Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu. 

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Općine.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: biserka.gadzo@matulji.hr

OGLAS MOŽETE PREUZETI NA OVOM LINKU.

Općina Matulji