Odluke općinskog vijeća

word  STATUT OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI – 2015 

 

word

Obrazloženje poslovnik

 

word   IZMJENE I DOPUNE Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji

 

word  Izmjene i dopune poslovnika Općine Matulji

 

word  Poslovnik Općinskog vijeća Općine Matulji

 

word

Zaključak terase

 

word1. Izmjena odluke o kom.naknadi

 

word 2. Izmjena odluke o zakupu

 

wordIzmjena odluke o učešću roditelja u cijeni vrtića

 

wordIzmjena odluke o komunalnoj naknadi

wordIzmjena odluke o zakupu

 

wordIzmjena odluke o učešću roditelja u cijeni vrtića

 

wordProgram građenja KI-izvršenje

 

wordProgram održavanja KI izvješće

 

wordGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2017.G.

 

wordGODIŠNJI PROGRAM GRADNJE

 

wordODLUKA O IMENIMA ULICA I TRGOVA NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

 

wordODLUKA O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA ZA 2017.G.

 

wordODLUKA O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE OPĆINE MATULJI FRANU ČUBRANIĆU

 

wordODLUKA O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE OPĆINE MATULJI KUD UČKA

 

wordODLUKA O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE OPĆINE MATULJI VEDRAN RUŽIĆ

 

wordODLUKA O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE OPĆINE MATULJI ŽELJKO UJČIĆ

 

wordODLUKA O DONOSENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 2017. – 2022.

 

wordODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

 

word

Odluka o komunalnom doprinosu

 

wordODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PLAĆI I DRUGIM PRAVIMA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA

 

wordODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA I USLUGE POVEZANE S TOM JAVNOM USLUGOM

 

wordODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADE TROŠKOVA ZA RAD VIJEĆNIKA I ČLANOVA RADNIH TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

 

wordODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I ČLANOVA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE MATULJI ZA 2018. GODINU

 

wordPROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

wordSTATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE MATULJI

 

word

ODLUKA O RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSTVU

 

word

ODLUKA O RASPOLAGANJU NEKRETNINAMA

 

word

ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI

 

wordZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA OPĆINE MATULJI (SEAP)

 

wordODLUKA O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

 

wordODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA RUPA,LIPA I MUNE

 

wordRJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

 

wordZAKLJUČAK O USVAJANJU PRIJEDLOGA STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA OPĆINE MATULJI ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2020. GODINE ZA JAVNU RASPRAVU

 

word  Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada Komunalnom društvu Komunalac d.o.o. Jurdani

 

word  Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Matulji

 

word  Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Matulji

 

word   Rješenje o izboru mandatnog povjerenstva općinskog vijeća Općine Matulji

 

word   Rješenje o izboru odbora za izbor i imenovanje općinskog vijeća Općine Matulji

 

word   ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O STIPENDIRANJU STUDENATA

 

word   Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Matulji

 

word   Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

 

word

ODLUKA O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 14 POSLOVNE ZONE MIKLAVIJA (K8)

 

word

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STIPENDIRANJU UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

 

word

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA ZA STIPENDIRANJE STUDENATA

 

word

RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA, MEĐUGRADSKA I MEĐUOPĆINSKA PITANJA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

 

word

ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE MATULJI

word

ODLUKU O SOCIJALNOJ SKRBI

 

word   ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE MATULJI

 

zip  Radna tijela Općinskog Vijeća Općine Matulji – 2013.

 

word   Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Matulji

 

word   Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Matulji

 

word   Odluka o dodjeli Nagrade Općine Matulji za 2014. godinu

 

word   I. IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  ZA 2014. GODINU

 

word   ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O  ZAKUPU  I KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA

 

word   ODLUKA O MJESTIMA NA KOJIMA SE MOŽE OBAVLJATI PRODAJA ROBE  IZVAN PRODAVAONICA NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

 

word   STATUTARNA ODLUKA O DOPUNI STATUTA OPĆINE MATULJI

 

word   ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 2 MIHOTIĆI – DIO DIRAKI (NA 113)

 

word    Odluka o sklapanju Sporazuma o razgraničenju materijalnih troškova i korištenju Školske sportske dvorane Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“ Matulji

 

pdfSporazum o razgraničenju materijalnih troškova i korištenju Školske sportske dvorane Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić“ Matulji

 

pdfIzmjene i dopune Statuta Općine Matulji

 

pdfStatut 2009.

 

pdfStatut 2009. izmjene

 

pdfPoslovnik OV

 

pdfKomunalni red

 

pdfStipendiranje učenika

 

pdfStipendiranje studenata

 

pdfCijena vrtića

 

pdfOdluka autotaksi

 

htmlUgostiteljstvo

 

pdfDimnjačarski poslovi

 

htmlRavnopravnost spolova

 

htmlPovjerenstvo-elementarna nepogoda

 

pdfOdluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

 

pdfOsnivanje radnih tijela

 

word  Naknada za razvoj

 

word  Mjere zaštite od požara

 

pdfAgrotehničke mjere

 

pdfODLUKU o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Matulji

 

pdfODLUKU o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji

 

pdfIZMJENA Odluke o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji

 

pdfODLUKA o Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu
i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji

 

pdfODLUKA o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

 

pdfODLUKA o imenima ulica i trgova na području Općine Matulji

 

pdfODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o javnim
i počasnim priznanjima Općine Matulji

 

pdfODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o javnim
i počasnim priznanjima Općine Matulji

 

pdfODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji

 

pdfODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji

 

pdfODLUKA o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji

 

pdfODLUKA o poslovnom prostoru u vlasništvu Općine Matulji

 

pdfODLUKU o dodjeli Nagrade Općine Matulji za 2012. godinu

 

pdfODLUKU o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu
i djelokrugu jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji

 

pdfPRAVILNIK o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja
slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Općine Matulji

 

pdfRJEŠENJE o imenovanju člana i predsjednika
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Matulji

 

pdfODLUKA o socijalnoj skrbi

 

 

KOMUNALNO

pdfKrupni otpad

 

pdfRaspored/baje

 

pdfKomunalne djelatnosti

 

Komunalni doprinos

 

pdfZimske službe

 

 

ZDRAVSTVO

Odluka o socijalnoj skrbi

 

Izmjena odluke o socijalnoj skrbi (od 2004. godine)