NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13), u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/2009,153/2009,90/2010, 143/2012, 152/2014 ), Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje,

    NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

                                                                                                                                                

 I. PRODAJA NEKRETNINA

I.) z.č. 152, zk.ul.194, k.o. Matulji, šuma, površine 2211 m2
– početna cijena: 90,00 €/m2
– jamčevina: 147.270,90 kn

II.) z.č. 873/2, zk.ul. 2406, k.o. Matulji, dvorište, spremište, površine 374 m2
– početna cijena: 78,00€/m2
– jamčevina: 21.616,45 kn

III.) z.č. 872, zk.ul. 812, k.o. Matulji, dvorište, površine 403 m2
– početna cijena 78,00 €/m2
– jamčevina: 23.292,59 kn

IV.) z.č. 873/1, zk.ul. 423, k.o. Matulji, suvlasnički dio 250/1000, etažno vlasništvo ( E-3 ), dvoetažni stan u prizemlju i I. katu zgrade, označen brojem 3, ukupne površine od 87,32 m2 s pripatkom WC-a u prizemlju zgrade površine 1,24 m2
– početna cijena: 47.319,00 €
– jamčevina: 35.063,37 kn

 Ponude za sudjelovanje u natječaju moraju sadržavati:

  1. Pismenu ponudu s preslikom osobne iskaznice ili presliku registracije,
  2. Dokaz o redovitom podmirenju svih obveza prema Općini Matulji za proteklo razdoblje
  3. Dokaz o uplati jamčevine za nekretninu

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun  HR8124020061826100006 erste & steiermarkische bank d.d , sa pozivom na broj 68 7706 – OIB.

 

Nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u “Novom listu”.

Pismene ponude predaju se na adresu: Općina Matulji, Trg M. Tita 11, 51 211 Matulji u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA ZA NATJEČAJ ZA NEKRETNINE – NE OTVARAJ”.

Otvaranje ponuda održati će se dana  10. rujna 2018.g. u vijećnici Općine Matulji, s početkom u 13,00 sati.

 

 

Općina Matulji

Općinski načelnik

Mario Ćiković