NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13), u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/2009, 153/2009,90/2010, 143/2012, 152/2014 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje,

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

I. PRODAJA NEKRETNINA

I.) z.č.82/2, zk.ul. 877, k.o. Mihotići, sveukupne površine 104 m2, radi formiranja okućnice za z.č 82/1, k.o. Mihotići

– početna cijena :46,00 €/m2

– jamčevina : 3.559,29 kn

II.) dio posebnog dijela zgrade(etažno vlasništvo E -3.udio 21/100)-

dio stana u prizemlju ( soba, dio hodnika i kuhinja ) ukupne površine od 25 m2 , upisane u z.k.ul.2159 k.o.Matulji, z.č.1905, u korist suvlasnika

-početna cijena 13.369,12 €

-jamčevina 9.946,62 kn.

Kupac je dužan snositi troškove riješavanja imovinsko pravnih odnosa i izrade dopune etažiranja za mogućnost upisa u zemljišne knjige.

Ponude za sudjelovanje u natječaju moraju sadržavati:

    1. Pismenu ponudu s preslikom osobne iskaznice ili presliku registracije,

    2. Dokaz o redovitom podmirenju svih obveza prema Općini Matulji za proteklo razdoblje.

    3. Dokaz o uplati jamčevine za nekretninu

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun HR8124020061826100006 Erste bank,sa pozivom na broj 68 7706 – OIB.

Nepotpune ponude neće se razmatrati.

Pravni interes za nekretnine koje su predmet otkupa pod I. i II. dokazuje se vlasničkim listom.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u na WEB stranici Općine Matulji i obavijesti o raspisanom Natječaju u Novom listu.

Pismene ponude predaju se na adresu: Općina Matulji, Trg M. Tita 11, 51 211 Matulji u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA ZA NATJEČAJ ZA NEKRETNINE – NE OTVARAJ”.

Otvaranje ponuda održati će se dana 9. svibnja 2017.g. u vijećnici Općine Matulji, s početkom u 13,00 sati.

Općina Matulji
Općinski načelnik
Mario Ćiković