NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

natjecajREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 8/13), u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/2009, 53/2009,90/2010), Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje,

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U

VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

I. PRODAJA NEKRETNINA

I.) z.č.2387,zk.ul.2129,k.o. Matulji, površine 4,50 m2, radi formiranja okućnice za z.č 2386, k.o. Matulji

– početna cijena 70 €/m2

– jamčevina : 235,62 kn

2.) 4/24 dijela GRČ.191 od 79 m2 z.k.ul.493 k.o.Kućeli u korist suvlasnika

-početna cijena 82,50 E/m2

-jamčevina 825,00 kn.

3)dio posebnog dijela zgrade(etažno vlasništvo E -3.udio 21/100)-dio od jedne sobe u prizemlju od 10,07 m2 , upisane u z.k.ul.2159 k.o.Matulji, z.č.1905, u korist suvlasnika

-početna cijena 6.146,67 E

-jamčevina 4.670,00 kn.

Kupac je dužan snositi troškove riješavanja imovinsko pravnih odnosea i izrade dopune etažiranja za mogućnost upisa u zemljišne knjige.

Ponude za sudjelovanje u natječaju moraju sadržavati:

    1. Pismenu ponudu s preslikom osobne iskaznice ili presliku registracije,

    2. Dokaz o redovitom podmirenju svih obveza prema Općini Matulji za proteklo razdoblje.

    3. Dokaz o uplati jamčevine za nekretninu

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun HR8124020061826100006 Erste bank,sa pozivom na broj 68 7706 – OIB.

Nepotpune ponude neće se razmatrati.

Pravni interes za nekretnine koje su predmet otkupa pod 1,2. i 3.. dokazuje se vlasničkim listom.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u “Novom listu”.

Pismene ponude predaju se na adresu: Općina Matulji, Trg M. Tita 11, 51 211 Matulji u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA ZA NATJEČAJ ZA NEKRETNINE – NE OTVARAJ”.

Otvaranje ponuda održati će se dana 29.12.2016.g. u vijećnici Općine Matulji, s početkom u 10,00 sati.

Općina Matulji

Općinski načelnik

Mario Ćiković