NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

natjecajREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13), u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/2009, 153/2009,90/2010), Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje,

NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

I. PRODAJA NEKRETNINA

I.) z.č.2216,zk.ul.3226, površine 519 m2, k.o. Matulji

– početna cijena 104 €/m2

– jamčevina : 40.751,00

II.) z.č. 2215/2, zk.ul,1956, površine 416 m2, k.o. Matulji

-početna cijena:104 €/m2

-jamčevina:32.660,00 kn

III.) dio z.č.1803/7, zk.ul. 531, površine 1040 m2, k.o. Matulji

-početna cijena: 32,69 €/m2

-jamčevina: 25.668,00 kn

IV.) z.č. 1220/7, zk.ul. 1066, površine 820 m2, k.o. Puži

-početna cijena :21,00 €/m2

-jamčevina: 13.000,00 kn

V.) z.č. 2452, zk.ul.1987,površine 84 m2, radi formiranja okućnice za z.č. 2453, k.o. Matulji,

-početna cijena 58,00 €/m2

-jamčevina: 3.678,36 kn

II. ZAMJENA NEKRETNINA

I.) z.č. 3448, pašnjak, površine 363 m2, z.č. 3449, oranica, površine 259 m2, z.č.3505, oranica, površine 500 m2, sve upisane u zk.ul.636, k.o. Brgud, po cijeni od 11,84 €/m2 za z.č. 3473, vinograd, površine 374 m2, z.č. 3474, pašnjak, površine 90 m2, z.č. 3475, pašnjak, površine 892 m2, sve upisane u zk.ul. 2274, k.o. Brgud po cijeni od 11,84 €/m2.

Ponude za sudjelovanje u natječaju moraju sadržavati:

    1. Pismenu ponudu s preslikom osobne iskaznice ili presliku registracije,

    2. Dokaz o redovitom podmirenju svih obveza prema Općini Matulji za proteklo razdoblje

    3. Dokaz o uplati jamčevine za nekretninu

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun HR8124020061826100006 Erste bank,sa pozivom na broj 68 7706 – OIB.

Nepotpune ponude neće se razmatrati.

Pravni interes za nekretnine koje su predmet otkupa/zamjene pod I.( V. ) i II. dokazuje se vlasničkim listom.

Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja u “Novom listu”.

Pismene ponude predaju se na adresu: Općina Matulji, Trg M. Tita 11, 51 211 Matulji u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA ZA NATJEČAJ ZA NEKRETNINE – NE OTVARAJ”.

Otvaranje ponuda održati će se dana 25. 01.2017.g. u vijećnici Općine Matulji, s početkom u 13,00 sati.

Općina Matulji

Općinski načelnik

Mario Ćiković