JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Matulji, 26.09.2019.

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

Odluka se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu kojem je u članku 98.propisano je da Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave do kraja studenoga tekuće godine donosi odluku kojom određuje vrijednost boda komunalne naknade (B) koja se primjenjuje od 1. siječnja iduće godine.

Stavkom 3. istog članka zakona, propisano je da polazište za određivanje vrijednosti boda komunalne naknade (B) je procjena troškova održavanja komunalne infrastrukture iz programa održavanja komunalne infrastrukture uz uzimanje u obzir i drugih predvidivih i raspoloživih izvora financiranja održavanja komunalne infrastrukture.

Inače prema članku 91. Zakona komunalna naknada, osim za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, može se na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture. Osim komunalne naknade, a sukladno članku 76. Zakona, za održavanje komunalne infrastrukture može se koristiti i prihodi od komunalnog doprinosa.

Konačno Zakonom o vatrogastvu predstavničko tijelo može donijeti Odluku o povećanju komunalne naknade za financiranje vatrogastva.

Općinsko vijeće donijelo je dana 29.studenog 2018.godine Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade prema kojoj vrijednost boda iznosi 4,00 kune po m2, dok je Odlukom o komunalnoj naknadi donesenoj na istoj sjednici propisano da se komunalna naknada koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture te za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Matulji ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Prilikom donošenja te Odluke ukazivano je da se radi o jednoj od najniže vrijednosti boda u okruženju kao i da prihodi od komunalne naknade koji se ostvaruju temeljem takve vrijednosti boda nisu dostatni za pokriće troškova održavanja komunalne infrastrukture u postojećem obimu, a koji još uvijek nije dovoljan da bi se moglo govoriti i potrebnom i optimalnom obimu održavanja komunalne infrastrukture.

Tako su prema važećem Proračunu Općine Matulji za 2019.godinu prihodi od komunalne naknade planirani u iznosu od 5.110.000 kuna dok je za financiranje održavanja komunalne infrastrukture planiran iznos od 6.201.000 kuna. Dakle iz navedenih podataka je razvidno da sredstva komunalne naknade nisu dostatna niti za pokriće troškova održavanja komunalne infrastrukture u postojećem obimu te da se iz ostalih izvora proračuna osiguravaju sredstva i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene, poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Matulji te za financiranje vatrogastva.

Pored toga podsjećamo da je kod donošenja Proračuna za 2019. te projekcije za 2020. i 2021.godinu planirano povećanje komunalne naknade u 2020. u odnosu na 2019. za 10% te u 2021.godini u odnosu na 2020. za još 10%, i to kako je istaknuto u obrazloženju, radi povećanja vrijednosti boda.

Međutim, povećanje vrijednosti boda povlači za sobom i donošenje novih rješenja obveznicima plaćanja. Navedeno za sobom povlači troškove obrade i tiskanja te posebno troškove poštarine (cca 250.000 kuna) i to kako za komunalnu naknadu tako i za naknadu za uređenje voda koju također naplaćuje Općina. Stoga se, uzimajući u obzir troškove ukupan financijski učinak povećanja prihoda umanjuje. Dakle prema važećoj projekciji ukupno bi se ostvarili viši prihodi od komunalne naknade u dvogodišnjem razdoblju od 1.125.600 kuna dok bi istovremeno za ostvarivanje tih prihoda utrošili 500.000 kuna čime bi ukupan učinak iznosio 625.600 u dvije godine ili 56% u odnosu na povećanje prihoda. S druge strane prema ovom prijedlogu ukupno se planira povećanje prihoda za 750.000 kuna u 2020.godini, a u 2021.godini se ne bi dalje povećavali. Financijski efekt samo za 2020.godinu iznosio bi 500.000 kuna ili 66,67% u odnosu na planirano povećanje prihoda dok bi u 2021.godini praktički bio 100%. Pored toga sam postupak donošenja novih rješenja pored troškova koji za sobom povlači i lošije ostvarenje u prvoj godini s obzirom da u pravilu priprema i dostava rješenja zahtijeva određeno vremensko razdoblje što dovodi do kasnijeg početka i veću neizvjesnost naplate, a znatna angažiranost djelatnika Općine na provedbi postupka onemogućava posvećenost naplati dospjelih neplaćenih prihoda.

Stoga se ovom odlukom predlaže povećanje vrijednosti boda komunalne naknade od 15% u odnosu na dosadašnju, a  koje bi vrijedilo određeno duže razdoblje. Tako bi prema ovom prijedlogu vrijednost boda komunalne naknade iznosila 4,60 kuna.

U nastavku dajemo pregled povećanja godišnjih iznosa komunalne naknade za stambene prostore površine 100m2 po zonama, u slučaju da se donese predložene odluka:

Kako smo već istaknuli. uzimajući u obzir planirane prihode od komunalne naknade prema sadašnjoj vrijednosti boda, ako bi se prihvatio ovaj prijedlog, može se očekivati povećanje prihoda od komunalne naknade za 750.000 kuna što bi omogućilo da se poveća i obim održavanja komunalne infrastrukture. Istodobno provedba Odluke nositi će troškove po Proračun u procijenjenom iznosu od 250.000 kuna.

 

Javno savjetovanje izuzetno je otvoreno u trajanju od 15 dana odnosno od 26.09.2019. do 28.listopada 2019.godine.

Zainteresirani svoje prijedloge i/ili sugestije koji se odnose na prijedlog ove Odluke poslati poštom ili na e mail adresu: danijel.jerman@matulji.hr

 

U nastavku se nalazi:

  • Nacrt Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
  • Obrazac sudjelovanja na javnom savjetovanju

_______________________________________________________________________________________NACRT ODLUKE

Na temelju članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18,110/18) i članka 32. Statuta Općine Matulji ( »Službene novine Primorsko – goranske županije« broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14,29/14,4/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana ______________. donosi

 

ODLUKU
O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE
NAKNADE

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda (B) za izračun komunalne naknade.

 

Članak 2.

Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u iznosu od 4,60 kuna/m2.

 

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (Službene novine PGŽ br. 39/18).

 

Članak 4.

Ova Odluka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01.01.2020. godine.

 

KLASA: _________________

URBROJ: _______________

Matulji, _____________

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Darjan Buković, bacc. oec.

OBRAZAC PREUZMITE OVDJE.