JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

OPĆINA MATULJI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 011-01/19-01/0008
URBROJ: 2156/04-01-3-02-19-0001
Matulji, 12.03.2019.

JAVNO SAVJETOVANJE NA NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09,38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 39/15), Općinski načelnik Općine Matulji, je dana 08. ožujka 2019. godine, utvrdio konačan Nacrt prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji prema tekstu u privitku.
Nacrt prijedloga odluke javno se objavljuje na internetskim stranicama Općine Matulji, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, u trajanju od 16 dana iz razloga što temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18) važeću Odluku o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji treba uskladiti sa citiranim Zakonom.

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 27. ožujka 2019. godine.

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: biserka.gadzo@matulji.hr

NACRT ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

OBRAZAC O SAVJETOVANJU ZAINTERESIRANE JAVNOSTI  O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA NACRTA ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE MATULJI