JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH I POČASNIH PRIZNANJA OPĆINE MATULJI za 2020. god.

Na temelju članka 22. Odluke o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br.35/2017), Odbor za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Matulji objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH I POČASNIH PRIZNANJA OPĆINE MATULJI za 2020. god.

I

  1. GODIŠNJA NAGRADA OPĆINE MATULJI dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, športa, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih javnih djelatnosti od posebnog značaja za Općinu Matulji.

 

  1. GRB OPĆINE MATULJI dodjeljuje se građanima Republike Hrvatske ili stranim državljanima koji su svojim radom, znanstvenim, političkim ili vjerskim djelovanjem značajno pridonijeli napretku i ugledu Općine.

 

  1. POVELJA POČASNOG GRAĐANINA OPĆINE MATULJI

Počasnim građaninom Općine može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili           strani državljanin koji je svojim radom, znanstvenim, političkim ili vjerskim      djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju     demokracije u Republici Hrvatskoj ili svijetu, mira u svijetu i napretku čovječanstva.

 

Počasnim građaninom Općine Matulji ne može se proglasiti osoba koja ima         prebivalište na području Općine.

 

II

 

Prijedlog za dodjelu javnih i počasnih priznanja iz točke I. ovog Javnog poziva mogu     dati:

 

– udruge građana sa sjedištem na području Općine Matulji

– grupa od najmanje 10 građana sa sjedištem na području Općine Matulji

– pravne osobe koje imaju sjedište na području Općine Matulji

III

 

Prijedlog za dodjelu javnih i počasnih priznanja se podnosi u pismenom obliku Odboru za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Matulji.

Prijedlog za dodjelu javnih i počasnih priznanja mora sadržavati:

– ime i prezime, odnosno naziv predlagatelja

– prebivalište, odnosno sjedište predlagatelja

– ime i prezime, odnosno naziv osobe koja se predlaže za javno priznanje (predloženik)

– vrstu priznanja i područje za koje se predlaže

– životopis predloženika do jedne stranice

– obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja do dvije stranice.

 

Na zahtjev Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Matulji podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

 

IV

 

Prijedlozi za dodjelu priznanja s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili predaju osobno u zatvorenoj koverti na adresu OPĆINA MATULJI, Matulji, Trg M. Tita 11, s naznakom «JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU  JAVNIH I POČASNIH PRIZNANJA OPĆINE MATULJI ZA 2020. g.– NE OTVARATI».

Rok za podnošenje prijedloga ističe 3. siječnja 2020. godine.

Prijedlozi koji se ne dostave do 3. siječnja 2020. god, odnosno koji na   omotnici imaju žig pošte s kasnijim datumom, ne uzimaju se u razmatranje.

 

 

KLASA:   008-01/19-01/0014
URBROJ: 2156/04-01-3-2-02-19-0001

Odbor za društvene    djelatnosti
Općinskog vijeća Općine Matulji