JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE AUTORSKIH PROJEKATA I PROJEKATA IZDAVAŠTVA U 2016.g.

natjecajNa  temelju  članka  51.  Statuta  Općine  Matulji  (“Službene  novine  Primorsko- goranske županije” broj 26/09,38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 i 39/15), Općinski načelnik dana 04. listopada 2016. godine objavljuje sljedeći:

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE AUTORSKIH PROJEKATA I PROJEKATA IZDAVAŠTVA U 2016.g.

I. Predmet ovog javnog natječaja je prikupljanje ponuda za sufinanciranje autorskih projekata i izdavaštva iz Proračuna Kulture za 2016. godinu,

II. Ciljevi javnog natječaja su financijski podupirati štampanje knjiga, snimanje filmova, izdavanje nosača zvuka (CD-a) i DVD-a i drugih sličnih projekata matuljskih autora.

III. Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe čije je sjedište (za pravne osobe), prebivalište (za fizičke osobe), ili koje uzastopno višegodišnje djeluju na području općine Matulji, a njihovi su projekti od interesa za općinu Matulji. Svaki prijavljeni projekt treba imat zasebnu prijavu.

Za sufinanciranje izdavaštva (zbirka pjesama, romana…) obavezno treba priložiti vlastoručnu potpisanu recenziju renomiranog stručnjaka sa znanstvanim odnosno umjetničkim zvanjem u predmetnom području.

IV. Pri odabiru ponuđenih projekata dati će se prednost i podržati prije svega: djela autora i izdavača, koje su od posebnog umjetničkog, stručnog i znanstvanog interesa i značaja za razvitak i jačanje identiteta i posebnosti općine Matulji, promicanje kulturne baštine Općine Matulji te autohtonog jezičnog i glazbenog izričaja

V. Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 70 000 kuna.

VI. Rok za podnošenje prijedloga je 20 dana, a završava 24. listopada 2016.

VII. Prijava ponuditelja za provedbu projekta može se dobiti u Općini Matulji, Trg Maršala Tita 11 i na web stranici općine Matulji (www.matulji.hr), koja sadržava sljedeće:

1. Obrazac-ponuda za provedbu projekta iz područja izdavaštva u 2016. godini,

2. Obrazac-podaci o projektu,

3. Preslike dokaza o prijavi projekata na natječaje Ministarstva, Primorsko-goranske županije te ostale izvore financiranja (ukoliko postoje).

Napomena: Obrasci ponuditelja obavezno sadrže detaljno razrađen financijski plan kao i detaljan opis projekta i isti se dostavljaju u prilogu ponude. Na zahtjev stručnih službi Općine Matulji, podnositelji zahtjeva po ovom Javnom natječaju dužni su dostaviti sva dodatna objašnjenja, a sve u cilju odabira najkvalitetnijeg projekta.

Prilikom procjene projekta ocijenjivati će se specifirani troškovi u odnosu na predviđene aktivnosti kao i realnost visine navedenih troškova. U postupku ocjene projekta Povjerenstvo ocijenjivati će ekonomičnost ukupnog troškovnika i njegovih pojedinačnih stavki prema konkretnom i jasno izloženom programskom sadržaju prijavnice.

VIII. Pored gore navednog podnositelji zahtjeva obvezni su dostaviti slijedeću dokumentaciju:

– ispunjene, potpisane i pečatirane obrasce prijave na Javni natječaj,

– presliku važećeg rješenja o upisu u sudski ili drugi registar iz kojeg je vidljivo da je osoba registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja izdavaštva,

– presliku financijskog izvješća koje je dostavljeno FINI za 2015. godinu (važi za pravne osobe koje prvi put sudjeluju u ovom javnom natječaju ili nisu koristile proračunska sredstva općine Matulji za 2015. godinu).

Napomena: Pravne osobe koje se jave na ovaj javni natječaj koje su koristile proračunska sredstva općine Matulji za 2015. godinu a koje su temeljem zaključenog ugovora bile u obavezi dostaviti financijska izvješća do roka utvrđenog ugovorom, općina Matulji izvršit će uvid u dostavljenu dokumentaciju.

IX. Razdoblje provedbe projekta je do kraja kalendarske godine uz napomenu da će se priznavati svi prihavtljivi troškovi nastali u tekućoj godini.

Prihvatljivi troškovi su troškovi koji su izravno vezani za provedbu projekta.

Prije potpisa ugovra prijavitelj će morati priložiti dokaze da se za njega ili odgovornu osobu u pravnoj osobi ne vodi kazneni postupak, te da ima podmirene sve doprionose prema državi i Općini Matulji.

X. Ponude za projekte (s prilozima) dostavljaju se JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU općine Matulji, poštom, preporučeno, ili izravnom dostavom u zatvorenoj omotnici (na kojoj treba stajati puni naziv, telefon i fax ponuditelja- do (zaključno) 24. listopada 2016. godine na adresu Općina Matulji, Trg maršala Tita 11 s naznakom ponuda za projekte iz područja izdavaštva u 2016. godini- „ne otvarati“.

Ponude za projekte s nepotpunom dokumentacijom kao i ponude koje se ne dostave (zaprime) do navedenog roka neće se razmatrati.

XI. Općinski načelnik Općine Matulji izvršiti će konačni odabir najboljih projekta, u skladu sa osiguranim proračunskim sredstvima za 2016. godinu.

XII. Podnositelji zahtjeva će biti obaviješteni o odabiru projekta, te će se sa istima sklopiti Ugovor o uvjetima korištenja sredstava.

XIII. Općina Matulji zadržava pravo provjere svih podataka iz ponude, kao i pravo odbacivanja iste u slučaju neistinitosti i netočnosti.

XIV. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 051/274-114.

Natječaj i obrazce možete preuzeti na ovom linku

KLASA: 612-01/16-01/19

URBROJ: 2156-04-01-16-162

Matulji, 04. listopada 2016.

Općinski načelnik

Općine Matulji

Mario Ćiković