JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA IZ PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2018.

Na temelju članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) i članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), te Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva iz Proračuna Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/16) Općina Matulji, objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa/projekata/manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, sredstvima iz Proračuna Općine Matulji za 2018. 

 1. Predmet javnog natječaja:

Predmet javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva, koji se financiraju iz Proračuna Općine Matulji za 2018. godinu, a odnose se na javne potrebe iz područja zdravstvene zaštite i to: pružanje usluga psihološkog savjetovanja i pružanje defektološke pomoći socijalnog pedagoga djeci s  rješenjem o primjerenom obliku obrazovanja, javne potrebe iz društvenih područja i to: promicanje vrijednosti Domovinskog rata i zaštita interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i planinarske projekte za djecu i mlade od interesa za Općinu Matulji.

Prioriteti za dodjelu sredstava za područje zdravstvene zaštite:

 • poticanje programa, projekata savjetovanja za građane Općine Matulji kojima je moguće prevenirati i spriječiti razvoj ozbiljnijih oboljenja i problema,
 • prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži.

Prioriteti za dodjelu sredstava za razvoj civilnog društva:

 • poticanje programa, projekata i manifestacija branitelja Domovinskog rata i njihovih

obitelji

 • planinarski projekti za djecu i mlade.
 1. Vrsta i visina financijske potpore:

 

 • Ukupno planirani iznosi za financiranje programa/projekata i manifestacija udruga iz područja zdravstvene zaštite je iznos u visini do 112.000,00 kn
 • Ukupno planirani iznos za financiranje programa, projekta i manifestacija udruga za razvoj civilnog društva je 61.500,00 kn a od toga:
  • Ukupno planirani iznosi za financiranje programa udruga dragovoljaca Domovinskog rata je iznos u visini do 30.000,00 kn,
  • Ukupno planirani iznos za financiranje planinarskih projekata za djecu i mlade 31.500,00 kn,

Najmanji iznos traženih sredstava za financiranje pojedinog programa, projekata i manifestacije sukladno Uputama za prijavitelje za poticanje programa, projekata i manifestacija u području društvenih djelatnosti od interesa za Općinu Matulji koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva sredstvima iz proračuna Općine Matulji za 2018. godinu je 1.000,00 kn, a najveći 35.000,00 kn.

 

 1. Uvjeti za prijavu na javni natječaj:

 

 • Udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar,
 • Udruga mora biti upisana u registar neprofitnih organizacija,
 • program, projekt, manifestacija mora se provoditi na području Općine Matulji, osim u iznimnim slučajevima,
 • Udruga mora biti registrirana za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koja je predmet financiranja,
 • Udruga mora uredno ispunjavati obveze iz sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Općine Matulji za prethodnu godinu,
 • Udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema proračunu Općine,
 • da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa, projekta i manifestacije, ne vodi kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela propisana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,
 • da Udruga transparentno vodi financijsko poslovanje,
 • da za program, projekt i manifestaciju nisu u cijelosti odobrena sredstva iz Proračuna Europske Unije, Državnog proračuna ili nekog drugog izvora financiranja.

 

Pravo prijave na natječaj nemaju:

 • ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu registrirani sukladno Zakonu o udrugama,
 • udruge političkog i vjerskog karaktera, sindikati i udruge poslodavaca,
 • udruge, ustanove i zaklade čiji je osnivač ili suosnivač Općina,
 • fizičke i pravne osobe u smislu Zakona o trgovačkim društvima,
 • udruge koje financiranje programa, projekata i manifestacija provode temeljem posebnih zakona propisanih za pojedina područja,
 • udruge koje financiranje prijavljenih programa, projekata i manifestacija u cijelosti ostvaruju iz Proračuna Europske Unije, Državnog proračuna ili nekog drugog izvora financiranja.

 

 1. Sadržaj prijave:

 

 • ispunjeni, potpisani i ovjereni obrasci, i to:
 • obrazac opisa programa, projekta i manifestacije,
 • obrazac proračuna programa, projekta i manifestacije,
 • obrazac popisa priloga koji se prilažu prijavi,
 • obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 • obrazac izjave o partnerstvu (ukoliko je primjenjivo),
 • obrazac životopisa voditelja/stručnog provoditelja programa, projekta i manifestacije sa svim dokazima definiranim Uputama,
 • obrazac izjave o programima, projektima i manifestacije udruge financiranim iz javnih i vlastitih izvora.
 • preslika ovjerenog statuta udruge prijavitelja programa, projekta i manifestacije i partnera,
 • dokaz o registraciji udruge – izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske odnosno izvadak iz drugog odgovarajućeg registra u koji se upisuju druge pravne osobe kada su prihvatljivi prijavitelji ili njegova preslika ne starija od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja ili adresa elektroničke baze podataka,
 • uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge i voditelja programa/projekta/ manifestacije u izvorniku ili preslici, koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci od dana objave javnog natječaja,
 • potvrda Općine Matulji o nepostojanju duga ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave.

  

 1. Način prijave:

Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku (jedan izvornik) osim izvatka iz registra Udruga RH i Statuta Udruge koji mogu biti u preslici. Obrasci se moraju ispuniti na računalu. Rukom ispisani obrasci neće biti uzeti u razmatranje.

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa, projekta i manifestacije te ovjerene službenim pečatom udruge.

Izvornik prijave se šalje preporučeno  poštom,  ili osobno (predaja u pisarnici Općine Matulji).

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti sljedeće: naziv natječaja, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom “Ne otvaraj – Javni natječaj za udruge

 

 1. Rok i mjesto podnošenja prijave:

Rok za prijavu na natječaj je 09.rujna 2018.

Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na natječaj. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u pisarnicu, prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu prijama pošiljke.

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

Općina Matulji

Trg M.Tita 11., 51 211 Matulji

s naznakom:

„Ne otvaraj – Javni natječaj za udruge”

 1. Obavijest o tome koje se prijave neće razmatrati:

Razmatrati će se samo programi, projekti i manifestacije koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti udovoljavaju propisane uvjete javnog natječaja. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

 1. Obavijest o potpisivanju ugovora o financiranju:

Nakon provjere svih pristiglih i zaprimljenih prijava u odnosu na propisane uvjete natječaja izraditi će se  popis svih prijavitelja koji su zadovoljili propisane formalne uvjete, čije se prijave stoga upućuju na procjenu kvalitete, kao i popis svih prijavitelja koji nisu zadovoljili propisane formalne uvjete natječaja.

Sa svim prijaviteljima kojima su odobrena financijska sredstva Općina Matulji potpisat će ugovor najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.

Također, davatelj će pisanim putem obavijestiti sve prijavitelje koji nisu zadovoljili propisane formalne uvjete o razlozima odbijanja njihove prijave.

 1. Ostalo:

Kako se može ostvariti prednost u financiranju programa, projekta i manifestacije i tko nema pravo prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje za poticanje programa, projekata i manifestacija u području društvenih djelatnosti od interesa za Općinu Matulji koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva sredstvima iz proračuna Općine Matulji za 2018. godinu.

Prijedlozi programa, projekata i manifestacija dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Općine Matulji: www.matulji.hr

 

Općina Matulji
Općinski načelnik
Mario Ćiković

KLASA:   612-01/18-01/0011
URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0124

OBRASCI I UPUTE:

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa projekta manifestacije

Obrazac proračuna programa projekta manifestacije

Obrazac popisa priloga

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o partnerstvu

Obrazac životopisa

Obrazac izjave o financiranju iz javnih i vlastitih izvora