JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MATULJI

obavijest_matuljiREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

KLASA:350-01/14-01/13
UR.BROJ.:2156-04 -01-15-50
U Matuljima, 13.studenog 2015.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom urEđenju („Narodne novine“ br. 153/13), Odluke o izradi II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 29/14, 03/15 i 33/15) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Matulji KLASA: 350-01/14-01/13 URBROJ: 2156-04-01-15-49 od 13.studenog 2015., nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji  objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji

1. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji.

2. Prijedlog II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji, koji je izradio „Urbanistički studio Rijeka“ d.o.o. Rijeka, utvrdio je Općinski načelnik Općine Matulji zaključkom: KLASA: 350-01/14-01/13 URBROJ: 2156-04-01-15-49 od 13.studenog 2015. godine.

3. Javna rasprava održat će se u trajanju od 15 (petnaest) dana, u razdoblju od 24.studenog 2015. do 08.prosinca 2015. godine.

4. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji  bit će izložen u Vijećnici Općine Matulji, Matulji, Trg m.Tita 11, radnim danom od 9:00 do 15:00 sati, te na mrežnim stranicama Općine Matulji – www.matulji.hr.

5. Javno izlaganje Prijedloga II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji, održat će se 01.prosinca 2015. godine (utorak) u 18:00 sati u vijećnici Općine Matulji.

6. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u knjigu primjedbi, unijeti u zapisnik o javnom izlaganju ili u pisanom obliku dostaviti nositelju izrade Plana, na adresu Općina Matulji, Trg m.Tita 11, zaključno sa 08.prosinca 2015. godine.

7. Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku, nisu čitljivo napisani, bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

PPUO MATULJI – TEKSTUALNI DIO

zip
PPUO Matulji – tekst

PPUO MATULJI – GRAFIČKI DIO

1. Korištenje i namjena površina

4.4. GP Jurdani

4.5. GP Jušici

4.6. GP Kućeli

4.10 GP Matulji, Mihotići

4.11. GP Brešca. Mučići, Permani. Ružići, Zaluki

4.12. GP Rukavac

4.14. GP Šapjane

4.17. GP Brgud PZ n

Pročelnica
Jedinstvenog upravnog odjela
Biserka Gadžo dipl.iur. v.r.