DOPUNA DNEVNOG REDA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/17-01/0003

URBROJ: 2156/04-01-3-02-17-0011

Matulji, 15.03. 2017.

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09, 38/09, 8/13,17/14,29/14, 4/15– pročišćeni tekst i 39/15) i članka 64. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 38/09, 16/13, 8/14, 22/14- pročišćeni tekst i 36/14) predlažem

DOPUNU

Dnevnog reda 10. sjednice OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji,koja će se održati 20.03.2017.(ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

U Dnevnom redu 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji koja je zakazana za dan 20.03.2017. s početkom u 18:00 sati predlažem slijedeće dopune:

Točka 9. dopunjuje se i glasi:

9.a) Donošenje Plana razvoja sustava Civilne zaštite Općine Matulji za 2017. godinu

Izvjestitelj: Zamjenik Općinskog načelnika Vedran Kinkela,

9.b) Donošenje Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Liburnije

Izvjestitelji: Zamjenik Općinskog načelnika Vedran Kinkela i Županijski zapovjednik Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije Mladen Šćulac,

Iza točke 11. dodaju se nove točke 12., 13. i 14. koje glase

12. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje nerazvrstanih cesta –

poslovi obnove horizontalne prometne signalizacije na području Općine Matulji na vrijeme

od dvije godine

Izvjestitelj: Zamjenik Općinskog načelnika Vedran Kinkela,

13. Davanje odobrenja Putničkoj agenciji i mjenjačnici „J&H“ iz Šapjana za postavljanje

štanda na z.č. 817/19 k.o. Brdce,

Izvjestitelj: Zamjenik Općinskog načelnika Vedran Kinkela,

14. Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju

drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo- Rijeka- Jurdani

Izvjestitelji: Općinski načelnik Mario Ćiković i Viši stručni suradnik Smiljana Veselinović,

DODATNE MATERIJALE PREUZMITE NA OVOM LINKU

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Matulji

Mladen Prenc, dr.med.