ODLUKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA CORONA VIRUS-A (COVID-19) ZA PODRUČJE OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Općinski načelnik

KLASA: 500-01/20-01/0008
URBROJ: 2156-04-01/2-01/20-0006
Matulji, 16.03.2020.

Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 4. stavak2 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17), na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), te sukladno zaključcima i preporukama Stožera civilne zaštite RH te Stožera civilne zaštite PGŽ-a, donosi se

ODLUKA
O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA CORONA VIRUS-A (COVID-19) ZA PODRUČJE OPĆINE MATULJI

Više...

OBAVIJEST O ODGODI SJEDNICE ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE

Sukladno Odluci Općinskog načelnika Općine Matulji o privremenim mjerama za sprječavanje širenja corona virus-a (COVID 19) za područje Općine Matulji KLASA:500-01/20-01/0008 URBROJ: 2156-04-01/2-01/20-0004 od 13.03.2020. godine, odgađa se sjednica Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Općine Matulji zakazana za 16.03.2020. godine u 18,00 sati. O novom terminu sjednice, članovi Odbora biti će obaviješteni putem maila i web stranice Općine Matulji.

Općina Matulji

Više...

ODLUKA O PRIVREMENIM MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA CORONA VIRUS-A (COVID-19) ZA PODRUČJE OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Općinski načelnik

KLASA: 500-01/20-01/0008
URBROJ: 2156-04-01/2-01/20-0004
Matulji, 13.03.2020.

Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 4. stavak2 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17), na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), te sukladno zaključcima i preporukama Stožera civilne zaštite RH, donosi se

ODLUKA
O PRIVREMENIM MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA CORONA VIRUS-A (COVID-19) ZA PODRUČJE
Općine Matulji

Više...

OBAVIJEST O ODGODI PROGRAMA ”POMOĆ U UČENJU – SOS UČENJE”

Općina Matulji temeljem naputka nadležne epidemiološke službe i Stožera civilne zaštite PGŽ, a sve sa ciljem zaštite od korona virusa (COVID-19), donijela je odluku privremenoj odgodi provođenja programa ”Pomoć u učenju – SOS učenje”.

Više...

OBAVIJEST O ODGODI POČETKA PROVEDBE PROGRAMA ”PRIPREMA ZA MATURU 2020”

Općina Matulji temeljem naputka nadležne epidemiološke službe i Stožera civilne zaštite PGŽ, a sve sa ciljem zaštite od korona virusa (COVID-19), donijela je odluku o odgodi početka provedbe programa ”Priprema za maturu 2020”.

Više...

MJERE ZAŠTITE OD KORONA VIRUSA

Poštovani građani,

Temeljem preporuka stručnih službi  o mjerama  zaštite građana i sprječavanja širenja korona virusa ( corona virus; COVID-19)  Općina Matulji će za stranke biti otvorena u uobičajeno  uredovno radno vrijeme i to:

Svakim  radnim danom :    od  09:00 -11:00   sati

Utorak:                               od  12:30 -16.30   sati

Ostatak dana rad Općine Matulji odvijati će se uobičajeno,ali će komunikacija sa stručnim službama biti dostupna putem email-a; telefona, mobitela...

Više...

OTVORENE PRIJAVE, UVODNO SAVJETOVANJE I PREDBILJEŽBE OVE SRIJEDE U VIJEĆNICI

Općina Matulji i ove godine pokreće program „Pripreme za maturu“ kao oblik potpore obrazovanju mladih. Već ove srijede, 11. ožujka održat će se uvodno savjetovanje i predbilježbe za sve zainteresirane kao i usklađenje satnica održavanja priprema sa smjenama i satnicama nastave polaznika.

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2020.

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (Službene novine PGŽ broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14,29/14,47/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), članka 33. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2020.godinu (Službene novine PGŽ broj 32/19) te članka 6. Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva iz Proračuna Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/16) Općina Matulji, objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2020.

Više...

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 24 POSLOVNE ZONE PERMANI (K12)

Odluku preuzmite OVDJE.

Više...

POTPISAN UGOVOR SA IZVOĐAČEM RADOVA ZA PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE DR. ANDRIJA MOHOROVIČIĆ U CENTRU MATULJA

Načelnik Općine Matulji, g. Mario Ćiković i predstavnik izvođača radova, X.O.A. Gradnja d.o.o. iz Rijeke potpisali su dana 04.03.2020. ugovor o izvođenju radova za projekt „Energetska obnova zgrade Osnovne škole Dr. Andrija Mohorovičić na adresi Šetalište Drage Gervaisa 2 u Matuljima“.

Više...